Prospectus

nl en

Egyptische archeologie I

Course
2009-2010

Toegangseis

Studenten dienen colleges Materiële Cultuur I (EG11MC1) en Egyptische Cultuurgeschiedenis I (EG11EC1) te volgen dan wel afgerond te hebben. Bij voorkeur hebben ze ook het college Materiële Cultuur II (EG12MC2) afgerond.

Beschrijving

De collegereeks heeft tot doel verschillende aspecten van de Egyptische Archeologie te introduceren. Gedurende 5 hoorcolleges zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Iedere week wordt één specifieke archeologische vindplaats (site) behandeld. Dit zijn achtereenvolgens: Kerma, Elefantine, Hierakonpolis, het Dal der Koningen (Thebe) en Deir el-Bersha. Iedere week wordt een overzicht gegeven van de opgravingsgeschiedenis, opgravings problematiek, het archeologische materiaal en de huidige stand van zaken omtrent onderzoek en interpretatie. De vijf gekozen archeologische sites zijn verspreid over het Nijldal (inclusief Nubië), bestrijken verschillende perioden van de Egyptische geschiedenis en bieden diverse archeologische materialen, structuren en problematiek. Bij iedere site worden zodoende verschillende onderwerpen onder de aandacht gebracht. Studenten kiezen één van die onderwerpen en voeren daar zelfstandig, met gebruikmaking van de literatuur zoals opgenomen in de literatuurlijst, onderzoek naar uit. Dit onderzoek wordt zowel mondeling als schriftelijk gepresenteerd.

Leerdoelen

  • Een goed beeld krijgen van de huidige stand van zaken binnen de Egyptische archeologie door middel van een discussie van een aantal geselecteerde archeologische vindplaatsen

  • Kennis verkrijgen van de bronnen die beschikbaar zijn voor de archeologie van faraonisch Egypte en in staat zijn deze bronnen, toegespitst op een gekozen onderwerp, kritisch te behandelen

  • In staat zijn relevante literatuur over een bepaald onderwerp binnen de Egyptische Archeologie te vinden en te beoordelen en hier zelfstandig een onderzoek op te baseren.

  • In staat zijn huidig onderzoek en literatuur van een gekozen onderwerp kritisch te analyseren en een eigen, beargumenteerde mening daar over te vormen

  • De resultaten van het onderzoek mondeling (30 minuten) op een heldere manier te presenteren

  • Een paper schrijven over het onderwerp, waarin de feedback van de presentatie wordt verwerkt en de bestudeerde literatuur kritisch wordt besproken

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Iedere student wordt geacht actief te participeren tijdens de colleges, een korte presentatie van de voorlopige resultaten van een zelf te bestuderen onderwerp te verzorgen en uiteindelijk een paper in te leveren over het uitgevoerde onderzoek.
Participatie (10%), mondelinge presentatie (30%), paper (60%).

Literatuur

Wordt tijdens het college uitgedeeld.

Aanmelden

Contact

Bij de docent N.T.B. Staring MA.