Prospectus

nl en

Modern Hebreeuws 4

Course
2009-2010

Leesvaardigheid (deel A): voortzetting van de oefening in leesvaardigheid aan de hand van journalistieke en literaire teksten. Conversatie (deel B): oefening in actieve taalbeheersing.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

A la Carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

  • Dit college en het voorafgaande college HA21MH3 tezamen beogen de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):

  • Luisteren: A2, Lezen: B2, Gesproken interactie: A2, Gesproken productie: A2, Schrijven: A2.

Literatuur

Wordt door de docent opgegeven of verstrekt.

Toetsing

Het cijfer wordt vastgesteld op grond van de inbreng van de student tijdens de colleges en een mondeling tentamen over elk van beide onderdelen.

Informatie

Drs. U. Hagaï Telefoon: 071-527 2255. Dr. H. Neudecker Telefoon: 071-527 4168.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

In de loop van de cursus worden journalistieke artikelen en gedeelten uit diverse literaire werken gelezen.

Opmerkingen

  • Aanmelden via U-twist.

  • Voertaal: Nederlands en Hebreeuws.

  • Het college is bestemd voor hoofdvakstudenten Hebreeuws, bijvakstudenten en andere geïnteresseerden.

  • Toegangseis:HA21MH3. Aansluiting: HA31HL1 en HA32HL2. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van het college Modern Hebreeuws 3 (HA21MH3). Voorwaarde voor het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Modern Hebreeuws 3 (HA21MH3).