Prospectus

nl en

[kopie] Bestuurssociologie

Course
2003-2004

Het openbaar bestuur bestaat uit grote, complexe organisaties, zoals ministeries, de krijgsmacht en hoogheemraadschappen. Juist vanwege die omvang en complexiteit doen zich problemen voor met de bestuurbaarheid en beheersbaarheid; ambtelijke diensten werken langs elkaar heen, lijken er vaak op uit te zijn hun eigen domein te handhaven, doen in veel gevallen wat anders dan politieke gezagsdragers willen. Offici? onderzoekscommissies en parlementaire enqu?s hebben zich uitvoerig beziggehouden met het reilen en zeilen van overheidsorganisaties en tal van suggesties gedaan het functioneren van het openbaar bestuur te verbeteren, maar vooralsnog met bescheiden resultaat.
In de cursus Bestuurssociologie wordt het functioneren van het openbaar bestuur dan ook belicht vanuit het perspectief van de vergelijkende organisatiesociologie. Daartoe worden ontwikkelingen in en problemen van de Nederlandse verzorgingsstaat gebruikt als invalshoek om organisatiesociologische begrippen als bureaucratisering en doelverschuiving te belichten. Ook komen inzichten van klassieke sociologen als Weber, Merton en Selznick en actuele benaderingen als het ‘resource dependence perspective’ en het neo-institutionalisme aan de orde.
Bovendien wordt de vraag opgeworpen in hoeverre de huidige problemen van het openbaar bestuur overeenkomen dan wel verschillen met die van grote, complexe organisaties uit andere maatschappelijke sectoren, zoals grote bedrijven, vrijwilligersorganisaties en dienstverlenende instellingen.

Methods of instruction

10 hoorcolleges, gevolgd door 10 responsiecolleges.

Study material

  • D. Jaffee, Organization Theory: Tension and Change, McGraw-Hill, 2001 – Trommel, W. & R. van der Veen (red.), De herverdeelde samenleving. De ontwikkeling en herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1999.

Examination

Literatuurtentamen

tentamen maandag 24 maart van 09.30-12.30 u USC
herkansing donderdag 3 juli van 09.30-12.30 u in SA41 (in huis)

Course requirements/recommendations

De cursus Inleiding Europese Integratie komt op termijn in de plaats van Bestuurssociologie, dat voor de overgangsfase nog eenmaal wordt aangeboden

Time table

hoorcolleges
woensdag 15 jan. t/m 19 mrt. van 09.00-11.00 u in SB11

responsiecolleges
woensdag 15 jan. t/m 19 mrt. van 11.00-13.00 u in SA49