Prospectus

nl en

[kopie] Capita Politieke Theorie? Middeleewuse politieke filosofie (onder voorbehoud)

Course 2003-2004

Om iets van de politieke filosofie van ‘de middeleeuwen’ te begrijpen is kennis van ten minste twee teksten van v?de middeleeuwen onontbeerlijk: De stad Gods van Augustinus en Aristoteles’ De Politiek. In de Augustijnse traditie was ‘politiek’ onvermijdelijk, maar ook gevaarlijk voor het zieleheil, en het resultaat van de zondeval. Door Thomas van Aquino, die op een bijzondere manier teruggreep op het werk van Aristoteles, werd het belang en het aanzien van ‘politiek’, zou men kunnen zeggen, binnen de christelijke traditie opgewaardeerd.
In deze cursus staan de volgende vragen centraal: Hoe zagen de verschillende auteurs de feitelijke en de gewenste verhouding tussen geestelijke macht en wereldlijke macht, tussen sacerdotium en regnum? Wat waren de taken van het wereldlijk bestuur? Onder welke condities zijn de onderdanen tot gehoorzaamheid aan de overheid verplicht?
De selectie van teksten van Luther en Calvijn en de Vindiciae Contra Tyrannos dateren van na de middeleeuwen, zoals die gewoonlijk worden gedefinieerd. Maar u zult merken hoe deze geschriften uit protestantse kring teruggrijpen op argumenten die in de katholieke traditie zijn ontwikkeld, en hoe bijvoorbeeld Luther over de Thomistische traditie heen teruggaat tot Augustinus.
Enige kennis van het christendom en enige bijbelkennis, waar ook opgedaan, is nodig. Als u schrikt van woorden als ‘zondeval’ of ‘zieleheil’ wordt de cursus erg lastig. Maar de belangrijkste eis is: belangstelling.

Study material

  • Wordt nader bekend gemaakt

Course requirements/recommendations

Politieke theorieën

Application

Deze vervolgcursus is onderdeel van de avondopleiding Politicologie en staat alleen dan open voor dagstudenten als voldoende ruimte beschikbaar is.