Prospectus

nl en

Grieks proza: Plato

Course
2009-2010

Beschrijving

Lectuur van de Gorgias van Plato, gedeeltelijk in het Grieks. In aansluiting bij de taalverwervingsblokken wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke semantische, syntactische en pragmatische aspecten van een tekst in Attisch-Grieks proza. Diverse problemen die zich voordoen bij de interpretatie van de tekst worden mede aan de hand van een selectie uit gangbare commentaren besproken.
Aan de orde komen Socrates’ Plato’s opvattingen met betrekking tot de risico’s van de rhetorica, vorm en doelstelling van de Platoonse dialoog, het begrip technè, de tegenstelling nomosphusis, verschillende ethische en politieke theorieën en de functie van mythen in het werk van Plato.

Rooster

Rooster BA1

Onderwijsvorm

Responsiecolleges en zelfstudie.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

De in het eerste semester opgedane kennis van morfologie en syntaxis wordt productief gemaakt voor de interpretatie van een specifieke vorm van Attisch proza; het reeds verworven inzicht in semantische en pragmatische aspecten van de tekst wordt verder ontwikkeld, m.n. aan de hand van termen en frasen met ethische implicaties, modi en partikels. De student geeft blijk van deze kennis en inzichten aan de hand van een gelezen en een ongelezen passage uit de dialogen van Plato. Tevens wordt de student geacht (1) verschillende commentaren in het Engels, Frans, Duits en Latijn te kunnen begrijpen en evalueren, en hiervan mondeling en schriftelijk blijk te geven; (2) in staat te zijn de specifieke kenmerken van de Platoonse dialoog te onderkennen en te relateren aan de doelstellingen van het genre, mede in contrast met kenmerken van retorisch en wetenschappelijk betogen; en (3) in een complexe oud-Griekse tekst ethische en politieke posities te kunnen onderkennen, analyseren en evalueren.
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Literatuur

(p.m. materiaal voor taalverwervingsblokken)

  • Plato, Gorgias. A Revised Text with Introduction and Commentary by E.R. Dodds, Oxford University Press 1959, Paperback edition 1990.

  • Plato, Gorgias. Transl. Robin Waterfield, Oxford University Press 1994.

  • The Cambridge History of Classical Literature, Volume I, Part 3: Philosophy, History and Oratory. Edd. P.E. Easterling & B.M.W. Knox, Cambridge 1989.

  • syllabus Plato, Gorgias (verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren).

Toetsing

Vertaling gelezen en ongelezen stof met tekstvragen en essayvragen.
Voor enkele studenten: referaat. Voor BA1-studenten is het verplicht tijdens het tweede semester een referaat te houden. Je mag zelf kiezen bij welk blok je aan deze verplichting wilt voldoen, maar bij elk blok komen er ongeveer 5-6 studenten aan de beurt. De artikelen of teksten waar deze referaten betrekking op hebben worden op college verstrekt.

Informatie

mw. dr. M. van Raalte

Blackboard/webpagina

In beginsel wordt geen gebruik gemaakt van blackboard.

Toelatingseisen

Deze cursus is toegankelijk voor BA1-studenten GLTC.