Prospectus

nl en

WC: Kijken over de grenzen, kunst en kunstgeschiedenis nu

Course
2009-2010

Toegangseisen

Zie studiegids en examenreglement

Beschrijving

Het veld van de hedendaagse visuele kunsten wordt gekarakteriseerd door pluralisme en een dynamisch kunstconcept. Belangrijke veranderingen zoals de globalisering en de grootscheepse omarming en integratie van wetenschap en technologie, hebben een grote impact op zowel de productie van als het denken over kunst. In toenemende mate zijn er cross-overs te zien tussen verschillende kunstdisciplines, verschillende culturele domeinen, tussen kunst en de populaire (beeld)cultuur, en is er sprake van een toenemende multimedialiteit. Dit resulteert in een grote verscheidenheid aan kunstpraktijken en -vormen die aanzetten tot reflectie op de plaats van kunst in onze cultuur en tot het ontwikkelen van nieuwe theorievorming om beter greep te krijgen op deze processen.

Leerdoelen

In vervolg op het werkgroeponderwijs van het eerste jaar wordt een verdere basis gelegd voor het verrichten van kunsthistorisch onderzoek. De student leert artefacten te vergelijken en te bestuderen in kunsthistorische en -theoretische vakliteratuur en bronnen. De student leert deze vakliteratuur te analyseren en een oordeel te geven over de kwaliteit en de betrouwbaarheid ervan. De student leert dit onderzoek in een helder en goed opgebouwd mondeling en schriftelijk verslag te presenteren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt voor de werkcolleges een aanwezigheidsplicht (zie Onderwijs- en ExamenReglement).

Toetsing

Werkstuk

Aanmelden

Via U-twist

Contact

Prof. dr. K. Zijlmans