Prospectus

nl en

Scriptie

Course
2009-2010

Scripties worden geschreven in overleg met een begeleider van de opleiding Frans op het gebied van de Franse taalkunde of letterkunde, met dien verstande dat de student zich in het desbetreffende vakgebied heeft bekwaamd door het volgen van een aantal séminaires.
Door het schrijven van de scriptie geeft de student er blijk van dat hij in staat is, met begeleiding van een docent, in correct Frans een wetenschappelijk betoog op te stellen op grond van een kritische bestudering van een onderwerp uit de Franse taalkunde of letterkunde. De scriptie wordt zowel door de begeleidende docent als door een meelezer beoordeeld.

Ter voorkoming van studievertraging is het noodzakelijk in een vroeg stadium (dat wil zeggen eind 2e of begin 3e jaar) te komen tot vaststelling van het onderwerp van de scriptie. De keuze hiervan dient altijd vooraf te worden vastgelegd in overleg met de docent die de scriptie begeleidt. Ter oriëntatie zal de student scripties kunnen raadplegen die ter inzage zullen liggen in het nieuwe Documentatiecentrum. Bij problemen omtrent de keuze van een scriptie-onderwerp, kan de student zich wenden tot de studiecoördinator. Wanneer de student er behoefte aan heeft, kan hij/zij de cursus “Scriptieproblemen voorkomen” volgen bij Dienst Studentenzaken (tel 071 527 8022); ook kan de student met vragen terecht bij het “Landelijk steunpunt scriptiehulp” (tel 071 512 2096). Tenslotte vermeldt de boekenlijst een aantal boeken die van belang kunnen zijn bij het maken van een scriptie. Op het secretariaat van de opleiding Frans is een scriptiewijzer gratis verkrijgbaar.

Onderwijsvorm

Begeleide zelfstudie

Literatuur

Afhankelijk van het gekozen onderwerp

Toetsing

Werkstuk

Informatie

Bij de studiecoördinator