Prospectus

nl en

Indonesian History 3: expansion

Course
2009-2010

Beschrijving

Europa’s expansie over zee heeft niet alleen ingrijpende gevolgen gehad voor de niet-Westerse wereld en het proces van globalisering van handel, politiek en cultuur. De geschiedenis van Noord- en Zuid-Amerika is getekend door de immigratie van vele miljoenen Europeanen. In Afrika en Azië was maar nauwelijks sprake van Westerse volksplantingen, maar Europa oefende door middel van zijn koloniaal bestuur wel een grote invloed uit op de ontwikkelingen in de lokale samenlevingen. Nu Europa zich weer binnen zijn geografische grenzen heeft teruggetrokken en het dekolonisatieproces is afgerond, kan de betekenis van het historische fenomeen van de Europese expansie in zijn volle omvang worden vastgesteld. In dit hoorcollege zal worden getracht een antwoord te geven op onder meer de volgende vragen: Wat lag aan de vroege Europese expansie ten grondslag? Wat was het eigene aan de expansie onder de handelscompagnieën VOC, WIC en EIC? Waarin verschilde het 19e-eeuwse imperialisme met de vroegmoderne expansieperiode? Hoe zag het proces van modernisering er uit in de nieuwe koloniale staten? En het nationalisme? Waarom trokken de Europeanen na afloop van de Tweede Wereldoorlog zich zo ijlings terug uit hun overzeese gebiedsdelen? Wat was het effect daarvan op de naoorlogse ontwikkelingen?

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Leerdoelen

De student verwerft een eerste kennis van de geschiedenis van de Europese expansie en de dekolonisatie.

Literatuur

ntb

Toetsing

Tentamen

Contact

Bij de docent, Prof. Blusse