Prospectus

nl en

Literatuurwetenschap: Tekstanalyse I: Proza en Poëzie

Course
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit college beoogt aan te leren hoe men narratieve en poëtische teksten kan analyseren om ze uiteindelijk beter onderbouwd te kunnen interpreteren. Dat is alleen mogelijk indien we de interpretatie van de tekst proberen uit te stellen door eerst meer informatieve elementen in de tekst te verzamelen. Dat is wat Tekstanalyse doet. Ze leidt tot een ruimere voorraad aan toetsbare of intersubjectief bediscussieerbare observaties; en geeft tevens aan dat er meerdere ingangen voor interpretatie zijn. Het gaat daarbij in dit college om de analyse van zowel proza als poëzie. In het vervolgcollege tekstanalyse staan drama en film op de rol (en dat college bouwt dan voort op de kennis die in dit college is opgedaan!)

Voor beide colleges geldt: op basis van wat er in de tekst staat, op basis van close reading, en vooral op basis van wat met analytische begrippen zichtbaar wordt in teksten, is het zaak relevante aspecten en elementen in een tekst te kunnen benoemen. Vervolgens komt de stap de interpretaties te leren onderbouwen en verdedigen. De analytische methode die wordt aangeboden is consistent. Ze is relevant en valide voor de verschillende teksttypen. Zowel de prozateksten als de poëtische, de dramatische en filmische benaderen we semiotisch. Het gaat bij een semiotische analyse en interpretatie niet om het vinden van de enig juiste, ware betekenis van een tekst, maar wel om het produceren van een goed gemotiveerde en controleerbare interpretatie. De analytische begrippen die een analyse en vervolgens interpretatie mogelijk maken komen uit de semiotische narratologie en poëzietheorie. Het gaat hier om begrippen als taalsituatie, verteller, focalisator, geschiedenis, verhaal, ruimte, personage, semantische as; en om begrippen als lyrisch subject, metafoor, metonymie, synecdoche, parallellisme, toop e.a.

Leerdoelen

Teksten kunnen analyseren om ze uiteindelijk beter onderbouwd te kunnen interpreteren; inzicht hebben in de verschillende taalsituaties in proza, poëzie en drama; respect hebben voor de tekst —er staat wat er staat of er wordt weggelaten wat er wordt weggelaten; het geduld en de vaardigheid hebben om te kunnen close readen; op basis van wat met analytische begrippen zichtbaar is geworden in teksten relevante aspecten en elementen in een tekst kunnen benoemen; interpretaties leren onderbouwen en verdedigen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen en werkstuk

Literatuur

  • Ernst van Alphen, e.a. Op poëtische wijze: Handleiding voor het lezen van poëzie, Coutinho 1996;

  • Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Toronto 2009 (derde herziene editie)

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenten Informatiesysteem uSis.
Dit geldt ook voor alle vormen van toetsing.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

M.J.A.Kasten

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Literatuurwetenschap