Prospectus

nl en

Nederlandse literatuur in internationaal verband

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Aandacht voor literatuur en literatuurgeschiedenis binnen een opleiding Nederlandse Taal en Cultuur heeft uit de aard der zaak een nationale oriëntatie. Dat neemt niet weg dat de productie, verspreiding en consumptie van literair werk, van middeleeuwen tot heden, plaatsvindt in internationaal verband. In ieder tijdvak verloopt dit proces anders en zijn er andere krachten in het spel. Waar het Latijn in middeleeuws Europa in cultureel opzicht een sterke eenheidscheppende kracht vormde, daar zet de toenemende globalisering, mede onder invloed van nieuwe media, aan tot interculturele verschijnselen, maar ook tot nationale reflexen.

Leerdoelen

  • Kennis
    Studenten doen kennis op over uiteenlopende internationale aspecten van de Nederlandse literatuur door de eeuwen heen.

  • Inzicht
    De Nederlandse literatuurgeschiedenis is weliswaar nationaal georiënteerd, maar voor een juist begrip is kennis van de internationale literaire en culturele traditie onontbeerlijk.

  • Vaardigheden
    Studenten oefenen het analyseren, commentariëren, verwerken en met elkaar in verband brengen van wetenschappelijke artikelen en het zelfstandig verwerken van een lijst met secundaire literatuur.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege, 1 uur werkcollege, zelfstandige literatuurstudie; bij het college hoort een excursie

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open vragen en enkele essayvragen. De essayvragen wegen twee keer zo zwaar als de korte open vragen.

Blackboard

Ja.

Literatuur

De literatuurlijst wordt voorafgaand aan het college op Blackboard geplaatst. Kopieën van de te bestuderen literatuur worden in een ordner in de opleidingsbibliotheek van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur (WSD-complex, gebouw 1167, begane grond) geplaatst, en kunnen aldaar worden geraadpleegd.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van “Contractonderwijs”(met tentamen), willen volgen vinden hier informatie over o.a. kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Het college wordt gecoördineerd door Wim van Anrooij, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 101A), tel. 071-5272121, e-mail w.van.anrooij@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Tijdens de hoorcolleges worden de volgende thema’s besproken:
(1) Busken Huet, de Nederlandse literatuur en de internationale context
(2) Van Latijn naar volkstaal
(3) Tweetaligheid in de zuidelijke Nederlanden en de receptie van de hoofse cultuur
(4) De Rijnstreek en de rest van het Duitse Rijk
(5) Humanisme
(6) Vondel en de klassieke poetica
(7) Akademies, genootschappen en spectatoriale geschriften
(8) Romantiek
(9) De Tachtigers en de Franse en Engelse context
(10) Nederlandse literatuur buitengaats
(11) Modernisme
(12) Het commerciële succes van de Nederlandse literatuur in het buitenland sedert 1980.

Één van de colleges bestaat uit een excursie naar het Cobra Museum in Amstelveen, alwaar de Cobra-groep aan de orde komt. In de werkcolleges wordt de besproken thematiek aan de hand van te lezen artikelen en/of tekstfragmenten nader uitgediept. Na week 13 bestuderen studenten zelfstandig een additionele literatuurlijst.