Prospectus

nl en

Onderzoeksvragen Vroegmoderne Tijd

Course
2010-2011

Toegangseisen

Om aan het tweede jaarsonderdeel Onderzoeksvragen te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen, Inleiding Nederlandse letterkunde Middeleeuwen of Vroegmoderne Tijd, met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

In de Nederlandse historiën van Hooft komen talrijke redevoeringen voor. Zelfs op het slagveld geven de veldheren nog blijk van hun klassieke opvoeding, door argumentatiestructuren en stijlfiguren toe te passen alsof zij aan hun werktafel zaten. In de treurspelen van Vondel en het epos van Rotgans is het niet anders. In deze werkgroep kijken we hoe deze techniek in de oudheid ontstaan is en via vertalingen en imitaties door de Nederlandse literatoren is overgenomen. Iedere student schrijft een nota over twee redevoeringen, met aandacht voor de filologische en literair-historische benaderingswijzen die daarvoor nodig zijn.

Leerdoelen

Studenten oefenen in het verkennen en afbakenen van een onderzoeksterrein, het formuleren van een probleemstelling, het verzamelen en ordenen van onderzoeksgegevens en het opzetten van een wetenschappelijke argumentatie (inclusief bibliografisch zoekwerk). Tevens wordt aandacht besteed aan de verslaglegging van de bevindingen in de vorm van een goed leesbare nota. Bij het schrijven van de nota hoort een individueel gesprek naar aanleiding van een ingediend onderzoeksvoorstel. Het college biedt training in mondeling en schriftelijk presenteren, en in onderzoeksvaardigheden. Het wordt afgesloten met een studentencolloquium.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Werkstuk (75%) en opdrachten (25%). Beide gaan over een onderwerp naar keuze. Aan de werkstukken wordt tijdens het college begonnen. Ze worden ruim na week 13 ingeleverd.

Blackboard

Ja.

Literatuur

  • De Odyssee van Homerus. Editie naar keuze.

Aanmelden

Via USIS.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Ton Harmsen, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 104a), tel. 071-5272117, e-mail klik hier.