Prospectus

nl en

World archaeology 2

Course
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Voor de hoorcolleges is de aanwezigheid formeel niet verplicht maar wel aan te raden, voor alle werkcolleges geldt wel een aanwezigheidsplicht.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit college geeft een chronologisch overzicht van de globale ontwikkeling van mens en maatschappij vanaf de eerste mensachtigen in het verre verleden tot aan complexe samenlevingen. Het college wordt gerelateerd aan het boek The Human Past, dat de rode draad van dit vak vormt. Naar aanleiding van deze brede basis worden in de collegereeks accenten aangebracht vanuit het Leidse studieprogramma. De docenten brengen in de colleges de grote lijnen van de verschillende thema’s over, maar behandelen daarnaast onderzoek van de Faculteit der Archeologie, dat bij de betreffende hoofdstukken aansluit.
De voertaal is naast Nederlands ook Engels.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de samenhang van de biologische en culturele evolutie van de mens, zoals kennis van de verschillende voorouders van de mens, de belangrijkste sites, veranderingen in voedselpatronen en ecologie, etc.;

 • Het chronologisch en geografisch kunnen inkaderen van de belangrijkste periodes en hun culturele manifestaties in de verschillende gebieden, zoals behandeld in de colleges en in het boek;

 • Globale kennis van en inzicht in technologische, sociale en culturele ontwikkelingen door de tijd heen per regio (in grafritueel, nederzettingen, economische ontwikkelingen, sociale organisatie);

 • Het kunnen leggen van verbanden en tegenstellingen in de verschillende periodes en gebieden;

 • Zelfstandig leren studeren door toepassing van de e-learning structuur.

Onderwijsvorm

 • Wekelijks hoorcollege met de hele groep;

 • Werkcollege in kleinere groepen over een aan het college gerelateerd onderwerp door een daarin gespecialiseerde PhD-student;

 • Tutoraat met de mentorgroep door RMA-studenten waarin met name het leren studeren en academische vaardigheden aan bod komen.

Toetsvorm

 • Wekelijks dient de student een hoofdstuk te lezen, waarna via de studentenwebsite van de uitgever vragen beantwoord moeten worden. Hierbij moeten alle toetsen worden gemaakt en moet een score van minimaal 80% worden behaald;

 • Multiple-choice tentamen over het boek, de hoorcolleges en werkcolleges. In totaal bestaat het studieonderdeel World archaeology (deel 1, 2 en 3) uit drie deeltentamens, die alle met een voldoende moeten worden afgesloten).
  Studenten worden alleen tot het tentamen toegelaten indien deelname aan de werkcolleges voldoende is en de wekelijkse vragen op de website zijn gemaakt.

Literatuur

C. Scarre (ed.), The human Past. World Prehistory and the Development of Human Societies, 2nd edition (2009). London: Thames & Hudson. ISBN 978 0 500 28781 1.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.