Prospectus

nl en

Literature 1. An introduction in de Latin America literature

Course
2010-2011

Toegangseisen

Taalvaardigheid Spaans module 1

Beschrijving

Deze cursus is een algemene inleiding in de Latijns-Amerikaanse literatuur. Aan de hand van een aantal vertaalde bekende en representatieve teksten zal de student een impressie krijgen van de literaire verbeelding in het continent. Verschillende thema’s zullen de cursus passeren. Mythen van de massacultuur, bijvoorbeeld, zullen worden behandeld in hun interactie met de literatuur. Ook zal worden getracht de ontwikkeling van de moderne Latijns-Amerikaanse roman te bekijken vanuit zijn relatie tot film in het kader van de cinematografische ervaring als paradigma van de moderne en postmoderne vertelling.

De cursus bestaat uit het aandachtig bestuderen van een aantal representatieve teksten uit het (bewegelijke) Canon van de Latijns-Amerikaanse letterkunde. In de hoorcolleges worden actuele en multimediale technieken om met literatuur (en film) om te gaan aan de studenten uitgelegd. Vaak worden schrijvers en representatieve teksten (korte verhalen of fragmenten van romaans of fragmenten van filmische versies van romaans) geïntroduceerd. Aandacht wordt besteed aan historische en culturele contexten. In de werkcolleges wordt de student zelf aan het werk gezet.

Leerdoelen

  • De student moet vertrouwd zijn met een aantal oorspronkelijke of vertaalde teksten uit de literatuur van Spaans Amerika.

  • De student moet een aantal factoren kennen die de interpretatie van teksten uit de Spaans Amerikaanse literatuur mogelijk maken: auteurs, culturele en politieke contexten, ontwikkeling van de Spaans Amerikaanse literatuur, relatie met de westerse canon. De student moet in staat zijn concrete vragen over de stof te kunnen beantwoorden.

  • De student moet in staat zijn de vragen die literaire teksten oproepen, goed en accuraat te formuleren.

  • De student moet in staat zijn een goed onderbouwd commentaar over literaire teksten te leveren.

  • De student moet in staat zijn een beredeneerde interpretatie van een korte literaire tekst te leveren.

  • De student moet in staat zijn om de rol van de fictie in de algemene kennis van Latijns-Amerika te plaatsen en om deze kennis te gebruiken.

  • De student moet onderscheid kunnen maken tussen verschillende literaire stromingen van Spaans Amerika.

  • De student moet een algemene idee krijgen over de mogelijke inter-mediale connecties tussen literatuur en film.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en essayvragen

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Studiemateriaal bevind zich in Blackboard en een map met extra gekopieerd materiaal.
Voor het werkcollege moet de student de betreffende tekst hebben gelezen.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. G. Inzaurralde , tel.nr. 071 5272214.