Prospectus

nl en

Spaans module 3

Course
2010-2011

Toegangseisen

Spaans Module 2, mondeling en schriftelijk.
Studenten die niet zijn geslaagd voor module 2 worden noch tot het onderwijs noch tot de tentamens van module 3 toegelaten.

Beschrijving

De cursus is gericht op het ontwikkelen van de taalvaardigheid op gevorderd niveau (B1-B2).
Naast het trainen van de verschillende vaardigheden, is de cursus er op gericht de student dieper inzicht te verschaffen in de opbouw van geschreven teksten van verschillende aard. Veel aandacht zal worden besteed aan het oefenen in het aanbrengen van structuur in geschreven teksten, aan de selectie van de verschillende grammaticale opties en aan de keuze van het lexicon.
Het onderwijs in de schriftelijke taalvaardigheid wordt ondersteund door een practicumeis bestaande uit een aantal opdrachten die er op gericht zijn de leesvaardigheid en de schrijfvaardigheid te verhogen om een werkstuk te schrijven. Sommige opdrachten worden tijdens een college gemaakt. Om het niveau van leesvaardigheid te vergroten stellen de studenten zelfstandig een leeslijst samen van teksten (artikelen uit dag- en weekbladen). Bij alle opdrachten wordt naast de grammaticale correctheid van het Spaans ook de coherentie van het geschreven stuk meegewogen. Gedetailleerde informatie over de opdrachten e.d. is te vinden in de syllabus van module 3 en op Blackboard. De mondelinge taalvaardigheid wordt geoefend in de vorm van een mondeling verslag van een of meerdere kleine opdrachten die thuis moeten worden voorbereid.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding: luisteren B1-B2, lezen B1-B2, spreken B1, schrijven B1-B2. Meer informatie hierover op http://www.let.leidenuniv.nl/talengids/ert.pdf

Rooster

Collegerooster (tweede jaar)

Onderwijsvorm

werkcolleges en zelfstudie

Toetsing

Schriftelijke opdrachten, mondeling en schriftelijk tentamen.
Herkansing: alleen mondeling en schriftelijk tentamen.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Literatuur

  • Syllabus, verkriijgbaar bij het Studiepunt

  • J.F. García Santos. Sintaxis del Español, curso de perfeccionamiento. Santillana/Universidad de Salamanca. Madrid, 1993. ISBN: 84-294-3495-X.

  • Gabriel García Márquez. La aventura de Miguel Littín, clandestino en Chile. Ed. De Bolsillo Barcelona 2003. ISBN: 84-9759-240-9.

  • Olivier Dabène. América Latina en el siglo XX. Ed. Síntesis, Madrid 2000. ISBN: 84-7738-759-1.

  • E. Tschirner, V. Ivanova, Contexto Woordenschat met oefeningen Spaans , Intertaal, ISBN 978-94-6030-0196

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs voor de module 3 moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan de tentamens taalvaardigheid.

Contact

Drs. M.P. van der Velden-Rodríguez, tel: 071-527 2055,

Opmerkingen

Vooraf vindt er een inschalingtoets plaats op basis waarvan de studenten in groepen worden ingedeeld.