Prospectus

nl en

Spaans module 4

Course
2010-2011

Toegangseisen

Spaans Module 3, mondeling en schriftelijk.
Studenten die niet zijn geslaagd voor module 3 worden noch tot het onderwijs noch tot de tentamens van module 4 toegelaten.

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen TCLA is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de praktijk toe te passen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica heeft hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Dit vak is de voortzetting en intensivering van module 3. Naast het trainen van de verschillende vaardigheden, is de cursus er op gericht de student dieper inzicht te verschaffen in de opbouw van geschreven teksten van verschillende aard.

De cursus beoogt de studenten te leren zelfstandig Spaanse teksten te redigeren. Het onderwijs is er vooral op gericht de student te leren argumenteren op basis van een concrete stelling. Het onderwijs in de schriftelijke taalvaardigheid wordt ondersteund door een practicum eis bestaande uit opdrachten die er op gericht zijn de schrijfvaardigheid te verhogen en een opdracht die er op gericht is de leesvaardigheid te vergroten. Een aantal opdrachten worden gemaakt tijdens een van de colleges. Bij alle opdrachten wordt naast de grammaticale correctheid van het Spaans ook de coherentie van het geschreven stuk meegewogen. Meer details zijn te vinden in de syllabus van module 4. Mondelinge taalvaardigheid en schriftelijke taalvaardigheid worden in een gecombineerd college gegeven.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding: luisteren, lezen, spreken en schrijven: B2. Meer informatie hierover op http://www.let.leidenuniv.nl/talengids/ert.pdf

Rooster

Collegerooster (tweede jaar)

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

Schriftelijke opdrachten, mondeling en schriftelijk tentamen.
Herkansing: alleen mondeling en schriftelijk tentamen.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Literatuur

  • J.F. García Santos. Sintaxis del Español, curso de perfeccionamiento. Santillana/Universidad de Salamanca. Madrid, 1993. ISBN: 84-294-3495-X.

  • Gabriel García Márquez. Por la libre, obra periodística 4 (1974-1995). Ed. Mondadori. Barcelona 1999. ISBN: 84-397-0188-8.

  • Olivier Dabène. América Latina en el siglo XX. Ed. Síntesis, Madrid 2000. ISBN: 84-7738-759-1.

  • Syllabus, verkrijgbaar bij het Studiepunt

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs voor de module 4 moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan de tentamens taalvaardigheid.

Contact

mw. drs. M.P. van der Velden-Rodríguez, tel: 071-527 2055.