Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Advanced Quran and Hadith Sciences

Course
2010-2011

Toegangseisen

Het vak ’Inleiding Koran en Hadith’ moet met goed gevolg zijn afgelegd (of de styudent moet kennis hebben op een vergelijkbaar nivo – zulks in overleg met de docent)

Beschrijving

Dit college is een vervolg op het college Inleiding Koran en Hadith. Hierin wordt dieper ingegaan op de Koran- en Hadithwetenschappen zoals deze in de islam zijn ontwikkeld. Veel aandacht zal worden besteed aan de historische context van de Koran en de traditie van de profeet.
Ten aanzien van de Koran zal nader worden ingegaan op centrale concepten, zoals de verzameling van de Koran, Asbaab al-Nuzul (aanleidingen openbaring), de Mekkaanse en Medinesische verzen, naskh (abrogatie), en al-muhkam wa al-mutashabih (het eenduidige en het ambigue).
Wat betreft de hadith worden verschillende onderwerpen besproken als de authenticiteit en kenmerken van de verschillende categorieën van de hadith, het bewaren en verzamelen daarvan, en de criteria bij de selectie van de hadith in verschillende traditiecollecties.
De opvattingen van verschillende klassieke en contemporaine Koran- en Hadithgeleerden over deze kwesties komen aan de orde, onder andere, al-Suyuti, al-Bukhari, Muslim, Rashid Rida en Nasir al-Din al-Albani.

Leerdoelen

Kennis: Na dit college heeft de student kennis van a) de historische context waarin de Koran en hadith tot stand kwam, en waarbinnen de profeet optrad, b) de betekenis van de Koran en de Hadith binnen het islamitische normatieve stelsel, c) de methodologische aspecten van klassieke islamitische Koran- en Hadithwetenschappen
Inzicht: De student krijgt inzicht in a) de vraagstukken waar de klassieke schriftgeleerden zich mee bezighielden, in het bijzonder de problematiek betreffende onduidelijkheden in de Koran en Hadith, en b) de oplossingen die daarvoor werden aangedragen
Vaardigheden: Na dit college is de student in staat om met enig kritisch besef gebruik te maken van de uiteenlopende theorieën binnen de islam wat betreft de Koran en Hadith.

Rooster

tweede jaar

Onderwijsvorm

  • Hoor- en responsiecollege – Van elke student wordt verwacht dat hij/zij één bijeenkomst inleidt (referaat). – Van de studenten wordt verwacht dat ze de opgegeven literatuur van te voren hebben bestudeerd. De docent presenteert gedeeltes uit de verplichte stof en discussieert met de studenten over onderdelen van de stof die zij thuis hebben bestudeerd. – De deelnemers dienen ieder college drie schriftelijke vragen te formuleren over de stof die voor de betreffende bijeenkomst moet worden bestudeerd.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (75%)

  • actieve deelname, referaat, mondelinge presentatie (25%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

Hoofdstukken uit de volgende literatuur worden ter hand gesteld in een reader:
• Jane Dammen McAuliffe et al. (eds.), Encyclopaedia of Qur’an, 1st ed., 5 vols., Leiden: Brill Publishers, 2001-2006
• M.H. Kamali, A Textbook of Hadîth Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadîth, Markfield: The Islamic Foundation, 2005.
• Kamaruddin Amin, “Nasiruddīn al-Albani on Muslim’s Sahih: A Critical Study of His Method,” Islamic Law and Society, vol. 11/ 2 (2004), pp. 149-176.
• G.H.A. Juynboll, The authenticity of the tradition literature: discussions in modern Egypt, EJ Brill 1969

Aanmelden

Aanmelden voor regulier onderwijs via UCIS.
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Dr. Umar Ryad
u.ryad@hum.leidenuniv.nl + 31 (0) 71 5272568
Homepage: http://www.hum.leiden.edu/religion/organisation/ryad.jsp.

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.