Prospectus

nl en

Fatwa's voor moslims in het Westen

Course
2010-2011

Toegangseisen

Minimaal 20 ECTS Arabisch tekstcolleges, of een overeenkomstig kennisniveau (zulks i.o.m. de docent). Basiskennis van de islam.

Beschrijving

Een fatwa is een religieus advies afkomstig van een islamitische geleerde. Fatwa’s vormen een belangrijk instrument voor het beantwoorden van vragen met betrekking tot nieuwe kwesties die in de bestaande islamitische jurisprudentie niet, onvoldoende, of nog onbevredigend zijn behandeld.
In het licht van de islamitische leerstelling dat de islam voor iedere tijd en iedere plaats geschikt is, moeten islamitische rechtsgeleerden met nieuwe antwoorden komen voor nieuwe kwesties die zich aandienen. De aanwezigheid van moslims in het Westen doet veel nieuwe vragen opkomen bij moslimgelovigen wat geresulteerd heeft in veel fatwa’s die speciaal voor hen zijn bedoeld.
Op het college zullen specifiek deze fatwa’s die bedoeld zijn voor moslims in het Westen centraal staan. De fatwa’s zijn zodanig geselecteerd dat de normatieve discussies binnen de islam met betrekking tot het leven van moslims in het Westen naar voren komen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van Arabischtalige fatwa’s uit soennitische en shi’itische bronnen.

Leerdoelen

Kennis: Na deze cursus heeft de student kennis van a) de belangrijkste onderwerpen waarover fatwas zich hebben uitgesproken ten aanzien van moslims in het westen, en b) de methodes die in de fatwas worden toegepast om tot het oordeel te komen.

Inzicht: De student verkrijgt inzicht in de bijzondere problematiek die speelt in het islamitisch recht ten aanzien van moslims in het westen, en ten aanzien van de speciale regels die hiervoor worden ontwikkeld (fiqh al-aqalliyaat).

Vaardigheden: De student verbetert zijn leesvaardigheid van Arabisch-talige islamitische teksten. De student leert Arabische bronteksten van hedendaagse fatwa’s lezen en vertalen naar het Nederlands.

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en proeftentamens.

Literatuur

  • Halâwa, Husayn Muhammad, Qararât wa-fatâwâ al-majlis al-ûrubbî li-l-iftâ wa-l-buhûth: al-majmû`a al-ûlâ wa-th-thâniya, Dâr at-Tawzî wa-n-Nashr al-Islâmiyya, 2002.

  • Sîstânî, al-Sayyid Alî al-Husaynî al-, Al-fiqh li-l-mughtaribîn, Mu’assasat al-ImâmAlî, 3de druk, Beiroet.

Aanmelden

Aanmelden voor regulier onderwijs via USIS
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Dr. Mohammed M. Ghaly,
Faculteit der Geesteswetenschappen
Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen
Matthias de Vrieshof 1,
Kamer 104C
Tel: +31 71 5273101

Webpage: http://www.religion.leiden.edu/organisation/ghaly.jsp

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.