Prospectus

nl en

Classics in Translation Grieks

Course
2010-2011

Toegangseisen

Alle geïnteresseerde bijvakstudenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Kennis van de Griekse grammatica is niet vereist. Dit pensumpakket kan gebruikt worden in de minor Classics en Mythen.

Beschrijving

De Europese literatuur is ondenkbaar zonder de klassieke traditie. De sectie Grieks wil de mogelijkheid van lectuur van een aantal centrale werken uit de klassieke Griekse literatuur aanbieden voor bijvakstudenten uit de Faculteit der Geesteswetenschappen. Aangeboden wordt een aantal keuzepakketten van Griekse teksten in vertaling met enige bijpassende secundaire literatuur. Elk pakket heeft een studielast van 5 ects. Het is in principe mogelijk meer dan één keuzepakket te kiezen. De te lezen literatuur staat hieronder per pakket aangegeven. Voor het bestuderen van de teksten is geen kennis van de Griekse grammatica vereist.

Leerdoelen

Basiskennis van enkele hoofdteksten uit de Griekse literatuur.

Rooster

In het tweede semester worden er naast de zelfstandige literatuurstudie extra hoor–/werkcolleges aangeboden. Rooster

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie
Hoor–/werkcollege (in het tweede semester)

Toetsing

Het schriftelijk tentamen bestaat uit een aantal tekstpassages in vertaling met vragen over de context en inhoud van de passage, alsmede een aantal essayvragen over vorm, genre en inhoud van de gelezen tekst, mede naar aanleiding van de gelezen secundaire literatuur. Voor het tentamen zijn ongeveer 75-90 minuten nodig. Voor het tentamen kunt u zich uiterlijk twee weken voor de tentamendatum opgeven door middel van een email aan de docent. Vermeld daarbij alstublieft duidelijke welk pakket u hebt bestudeerd!

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

 1. Grieks epos: Homerus Ilias
  De Ilias is een van de meest invloedrijke teksten uit het genre epische poëzie, en een van de belangrijkste bronnen van de Griekse literatuur als geheel. Het epos verhaalt tegen de achtergrond van de Trojaanse Oorlog van het tragische conflict tussen de Griekse held Achilles en legerleider Agamemnon. Beledigd door Agamemnon trekt Achilles zich terug uit de strijd. Het gaat nu slecht met de Griekse troepen, zodat Achilles uiteindelijk zijn boezemvriend Patroclus de strijd in stuurt om soelaas te bieden. Patroclus wordt gedood door de trojaanse aanvoerder Hector. Achilles doodt op zijn beurt Hector, en bezegelt daarmee het lot van Troje maar ook zijn eigen dood. Daarmee is de plot van de Ilias een voorbeeld geworden voor alle typen tragische verhalen in de westerse literatuur.
  Vertaling: Homerus Ilias (vert. H.J. de Roy van Zuijdewyn, Ilias: De Wrok van Achilles, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1980).
  Secundaire Literatuur:J. Latacz, Homeros. De eerste dichter van het Avondland, vertaald door Göbbels Willem & Govers Marie-José, Nijmegen SUN 1991; M. Silk, Homer: The Iliad (Landmarks of World Literature) Cambridge: Cambridge University Press 1987

 2. Grieks epos: Homerus Odyssee
  Na afloop van de Trojaanse Oorlog keert de Griekse held Odysseus huiswaarts. Hij doet echter maar liefst 20 jaar over zijn reis, maakt naar eigen zeggen onderweg de meest fantastische avonturen mee (Cycloop, Sirenen etcetera), en komt uiteindelijk na verlies van al zijn manschappen terug op Ithaca. Daar moet hij het opnemen tegen een hele gang rijke jonge mannen die het op zijn vrouw en zijn troon hebben voorzien. Met list en bedrog, brute kracht en de nodige hulp van Athene weet hij uiteindelijk de macht weer te grijpen. Daarmee is de plot van de Odyssee het schoolvoorbeeld geworden voor alle typen avontuurlijke varhalen met een happy end: zelfs de meeste Hollywood-films zijn op afstand nog schatplichtig aan dit immens rijke en dubbelzinnige werk.
  Vertaling:Homerus Odyssee, (vert. H.J. de Roy van Zuijdewijn, Odyssee: De terugkeer van Odysseus, Amsterdam: Arbeiderspers 1992.)
  Secundaire Literatuur: J. Latacz, Homeros. De eerste dichter van het Avondland, vertaald door Göbbels Willem & Govers Marie-José, Nijmegen SUN 1991; J. Griffin, Homer: The Odyssey (Landmarks of World Literature) Cambridge: Cambridge University Press 1987

 3. Tragedie: Oresteia, Aias en Medea
  De grootste tragedies behandelen het lot van mythologische helden die in een benarde positie de juiste keuze maken om daarmee onherroepelijk in conflict te komen met de normen van hun omgeving. We lezen in dit pensum drie van de grote tragische verhalen: de bloedwraak in het huis van de Griekse vorst Agamemnon in Oresteia, het verhaal van Aias die wraak neemt op de Griekse helden die hem niet willen eren, en dat van Medea, die wraak neemt op echtgenoot Jason die haar in de steek laat.
  Vertaling:Aeschylus, Oresteia (vert. G. Koolschijn, Een familie, acht tragedies, Amsterdam: Athenaeum, Polak en Van Gennep, 1999); Sophocles Aias, (vert. G. Koolschijn en C.M.J. Sicking, Amsterdam: Athenaeum, Polak en Van Gennep, 1998); Euripides. Medea (vert. G. Koolschijn, Baarn: Ambo 1989)
  Secundaire Literatuur: A.M. van Erp Taalman Kip, Bokkenzang: Over Griekse tragedies (Amsterdam: Athenaeum, Polak en Van Gennep, 1997)

 4. Historiografie – Herodotus
  De Griekse historicus Herodotus beschrijft in zijn werk het grote conflict tussen de Griekse steden en de Perzische koningen, dat uiteindelijk resulteert in beslissende Perzische nederlagen in de slagen bij Salamis (480 v. Chr.) en Plataia (479 v. Chr.). Deze confrontatie tussen Griekenland en de vreemde wereld van het oosten was bepalend voor een plaatsbepaling van de Griekse identiteit in een groter wordende, goeddeels vreemde wereld, en Herodotus geeft in zijn verslag naast strikt historisch ook een grote hoeveelheid etnografisch, geografisch en ander wetenschappelijk materiaal, en bovendien een schat aan verhalen die hem tot veel meer dan alleen de vader der geschiedschrijving maken.
  Vertaling: Herodotus, Historiën (vert. H. van Dolen, Het verslag van mijn onderzoek, Nijmegen: Sun: 1995)
  Secundaire Literatuur: J. Gould, Herodotus, London: Bristol Classical Paperbacks 1989

 5. Filosofie – Plato
  De Atheense filosoof Plato is van beslissende invloed geweest op de gehele westerse filosofie ná hem. Bovendien is hij een uiterst gewiekste literator, die in zijn dialogen een onvergetelijk portret van zijn veroordeelde leermeester Socrates schetst. In dit pensum lees je een aantal centrale teksten uit Plato’s oeuvre. In de Apologie biedt Plato een (fictieve) verdediging van Socrates in de rechtbank, in Phaedo laat Plato Socrates kort voor zijn dood zijn visie op de onsterflijkheid van de ziel bespreken en geeft hij een eerste uiteenzetting van de voor zijn filosofie centrale ideeënleer; in Symposium geeft Plato zijn visie op Erôs, de god van het verlangen, als inspirator om op zoek te gaan naar kennis, en in Gorgias maken we kennis met de poloitieke kant van Plato’s filosofie: Socrates verdedigt daar zijn opvatting van rechtvaardigheid tegen de machtspoliticus Callicles.
  Vertaling: Plato, Apologie, Phaedo en Symposium (vert. G. Koolschijn, Feest = Symposium; Euthyfron; Sokrates- verdediging; Kriton; Faidon, Amsterdam: Athenaeum, Polak & Van Gennep 1995). Plato Gorgias (vert. H. Warren & M. Molegraaf, Amsterdam: Bakker 2003)
  Secundaire Literatuur:C.H. Kahn, Plato and the Socratic Dialogue, Cambridge 1996, 1-35 D. Nails, ‘Socrates’, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/socrates; B. Williams, ‘Plato: The Invention of Philosophy’, in: The Sense of the Past, Essays in the History of Philosophy (ed. M. Burnyeat), Princeton 2006: 148-188

Aanmelden

Aanmelden via Campus Solutions én door middel van een email aan de docent waarin u vermeldt welk pakket u hebt bestudeerd.
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Meer informatie is te verkrijgen bij Dr. M. Buijs, Huizinga-gebouw k. 1.16A.

Opmerkingen

N.v.t.