Prospectus

nl en

De Oudere

Course
2010-2011

Beschrijving

Het blok wordt ingeleid met een introductiecollege waarin op een interactieve manier de leerdoelen van het blok en wederzijdse verwachtingen worden besproken. Aansluitend volgen hoorcolleges over “waarom” en “hoe” wij oud worden, en over de demografische veranderingen die in onze maatschappij optreden. De eerste dag wordt afgerond met capita selecta over de relatie tussen veroudering en het risico op kanker. Als een klinisch voorbeeld wordt huidkanker gepresenteerd. In daarop volgende dagen volgt onderwijs dat gecentreerd is rondom klinische vraagstellingen zoals verwardheid, vallen en circulatiestoornissen. De evaluatie van de oudere patiënt is een kunst op zich en is een belangrijk onderdeel van het blok ‘de oudere’. Na een kritische blik op de toepasbaarheid van de principes van de ‘Evidence Based Medicine’ wordt er ruim geoefend met de vraagstukken geriatrische farmacotherapie en multimorbiditeit bij ouderen. Ook wordt er aandacht gegeven aan de beeldvorming over oudere mensen, aan de organisatie van ouderenzorg, en aan preventieve strategieën.

Tijdens het blok worden met beeldmateriaal en ‘live’ patiënten gedemonstreerd. Deze presentaties zijn startpunt om een aantal facetten van ouderengeneeskunde toe te lichten: zoals de klinische evaluatie van een oudere patiënt, de geriatrische farmacotherapie en een aantal thema’s, ook wel ‘geriatrische reuzen’ genoemd. Binnen elke thema worden hoorcolleges gegeven die een verdieping geven op de informatie uit het kernboek. Het denken van de arts wordt bij veel thema’s geïllustreerd aan de hand van een schema en/of een tabel in het blokboek en/of kernboek. Een voor de vraagstelling typische casus is soms het startpunt voor een zelfstudieopdracht zoals het lezen van een richtlijn of een gezondheidsrapport. In de verschillende werkgroepen zal de verworven kennis op nieuwe casuïstiek worden toegepast. In de responsiecolleges is er ruimte voor discussie over de studiestof en over het proeftentamen. Tenslotte zijn er computeroefeningen o.a. over het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen en over herkennen van huidkanker.

In dit blok wordt er vanuit gegaan dat u de kennis van vorige jaren beheerst. De ziektebeelden zoals diabetes mellitus, ischaemische hartziekten, chronisch obstructief longlijden, aandoeningen van bewegingsapparaat en psychiatrische aandoeningen zijn integraal onderdeel van de casuïstiek zoals die in het blok en in de tentamenvragen wordt gepresenteerd.

Leerdoelen

  • De student weet dat het functioneren van oude mensen het gevolg is van een samenspel tussen lichamelijke én psychische én sociale factoren.

  • De student kan de op elkaar ingrijpende pathofysiologische mechanismen beschrijven die leiden tot multimorbiditeit en dysfunctioneren van oude mensen.

  • De student kan de “typische” klinische demonstraties van zieke, dysfunctionerende oude mensen herkennen en benoemen.

  • De student kan in deze typische klinische demonstraties aangrijpingspunten vinden voor aanvullende diagnostiek, therapie en zorg.