Prospectus

nl en

Context Medisch Handelen

Course
2010-2011

Beschrijving

In dit blok worden de medische ethiek en het gezondheidsrecht bestudeerd vanuit het perspectief van de arts-patiënt relatie. Centraal staat het benoemen en verhelderen van de ethische componenten van het klinisch redeneerproces. Aan de hand van patiëntendemonstraties en besprekingen van concrete casuïstiek worden voor de arts belangrijke thema’s en vraagstukken besproken. Telkens worden de studenten handreikingen gedaan om in de toekomst zelf op verantwoorde manier met medisch ethische en juridische problemen om te gaan. Thema’s die aan bod komen variëren van medische beslissingen rond het levenseinde tot vraagstukken met betrekking tot klinische genetica, van zorg voor verstandelijk gehandicapten tot vraagstukken rond wachtlijsten en selectie, van het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek tot de werking van het tuchtrecht. Ook komen vraagstukken aan de orde als de verhouding tussen evidence based medicine en patiënt-gebonden afwegingen, de vraag wat nu precies de verworvenheden zijn van de moderne geneeskunde en de vraag hoe iemands culturele achtergrond van invloed is op het geven van goede zorg.

Doel

  • De student kan de relatie uitleggen tussen geneeskunde en medische ethiek, en uitleggen waarom voor het vak van arts de medische ethiek van belang is.

  • De student is op de hoogte van de juridische kaders van het vak van arts en kan de in de arts-patiëntrelatie van toepassing zijnde regelgeving toepassen.

  • De student kan een ethisch probleem herkennen; de student kan uitleggen wat een ethisch probleem is en waarom ethische problemen in de geneeskunde anders worden aangepakt dan technische problemen.

  • De student beschikt over richtlijnen en strategieën voor het oplossen van ethische problemen.

  • De student is bekend met een groot aantal actuele thema’s uit de moderne medische ethiek en met de belangrijkste argumenten die met die thema’s samenhangen.

Onderwijsvorm

Patiëntdemonstraties, hoorcolleges, werkgroepen, symposia, forum en studentreferaten

Toetsing

Toetsing vindt plaats met twee deeltoetsen (essays), één voor Gezondheidsrecht en één voor Medische Ethiek, en een open vragen tentamen. Op basis van de scores voor de deeltoetsen en het tentamen samen wordt het eindcijfer voor het blok vastgesteld.