Prospectus

nl en

Coschap Sociale Geneeskunde

Course
2010-2011

Beschrijving

Het coschap Sociale Geneeskunde duurt twee weken en bestaat uit een introductiedag, een stage bij (meestal) twee stageverlenende organisaties en een terugkomdag. De taken in dit coschap liggen niet zo eenduidig vast als in de klinische coschappen. Een belangrijke reden hiervoor is het brede scala aan taken die binnen de sociale geneeskunde vallen.

Bij veel activiteiten komen de co-assistenten niet verder dan meekijken, maar vaak genoeg kunnen zij zelfstandig activiteiten uitvoeren. Het is hierbij wel belangrijk om bij elke activiteit duidelijk af te spreken wat de rol van de co-assistent is en welke taken vervuld moeten worden. Wanneer een opdracht gegeven wordt, mag van de stageverlener ook verwacht worden dat hij of zij feedback geeft aan de co-assistent.

Leerdoelen

Na het volgen van het coschap Sociale Geneeskunde dient de co-assistent:

  • Inzicht te hebben in de preventie van ziekten en de bevordering en bescherming van de gezondheid.

  • Kennis te hebben van de normale groei en ontwikkeling van jeugdigen (0-18 jaar)

  • Gezondheidsklachten te kunnen interpreteren in relatie tot de leef- en werkomgeving en sociale omstandigheden van de patiënt.

  • De hoofdzaken te (her)kennen van de sociale wetgeving, in het bijzonder rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

  • De weg te kennen in de extramurale gezondheidszorg, met name zicht te hebben op taak, plaats en werkwijze hierin van de sociaal geneeskundige en de organisaties waarin deze werkt.

  • Inzicht te hebben in de manier waarop de samenwerking is geregeld tussen de preventieve/sociaal geneeskundige sector en de curatieve sector in het kader van sociaal-medische begeleiding en beoordeling van patiënten. Belangrijke aspecten zijn het beroepsgeheim (collegiale inlichtingen), medische interventies ten behoeve van leefwerkmilieu van de patiënt, en sociaal medische indicatiestelling.