Prospectus

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1

Course
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In deel A wordt verduidelijkt hoe klassieke theorieën en denkbeelden, maar ook nieuwe inzichten, het pedagogisch denken en handelen beïnvloeden. Aan de hand van voorbeelden wordt het belang aangegeven van empirisch onderzoek als wetenschappelijke toets van pedagogische theorieën en opvattingen. Zo kan bijgedragen worden aan een wetenschappelijk verantwoorde toepassing van de theorie in de opvoedingspraktijk, bijvoorbeeld door het geven van pedagogische adviezen aan ouders en opvoeders. Ingegaan wordt op belangrijke kenmerken van wetenschappelijk onderzoek, waaronder enkele basisbegrippen uit de onderzoeksmethodologie.

In deel B wordt een actueel overzicht geboden van de resultaten van theoretisch, cultuurvergelijkend en empirisch pedagogisch onderzoek in diverse werkvelden. Het betreft onder meer studies op het gebied van de algemene pedagogiek, de gezinspedagogiek, de orthopedagogiek en de onderwijspedagogiek. Vanuit een empirisch perspectief zal onder andere ingegaan worden op de invloed van erfelijkheid op de ontwikkeling van kinderen en de betekenis hiervan voor de rol van ouders en andere opvoeders, op kinderopvang en de opvoeding in kibboetsen in Israël en op de residentiële (jeugd)hulpverlening.

In deel C (het onderdeel ‘Meeneemopdracht’) staat het verwerken van inzichten en onderzoek uit de pedagogiek tot een eigen betoog centraal. Inhoudelijk spitst het onderdeel zich toe op de geschiedenis van het pedagogisch denken en handelen in de context van gezin, onderwijs en hulpverlening. Mondigheid is een centraal begrip en er is aandacht voor de categorisering van kinderen die om speciale aandacht in de opvoeding en het onderwijs vragen. Tevens komt aan de orde hoe sekseverhoudingen en etnische relaties niet alleen de maatschappelijke context vormen voor opvoeding en het onderwijs, maar er ook hun stempel op drukken.

Leerdoelen

Een algemene oriëntatie bieden op het beroepsveld en op het vak- en wetenschapsgebied. Kennismaking met de resultaten van actueel (inter)nationaal empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Een eerste proeve leveren van schriftelijk rapporteren over een pedagogische vraagstelling met een actuele en een historische dimensie.
Eindtermen: 1.1, 1.3 t/m 1.5, 2.1, 2.2, 2.4 t/m 2.11, 3.1 t/m 3.4.

Rooster

Rooster Leiden
Rooster Academische Pabo Den Haag

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, verdiepingscolleges en verplichte werkgroepen met tussentijdse opdrachten. In het bijzonder zal tijdens de werkgroepen aandacht worden besteed aan schrijfvaardigheid.

Toetsing

Dit onderdeel heeft drie deeltoetsen. Deeltoetsen A en B zijn schriftelijke tentamens met open vragen en meerkeuze-vragen. De derde deeltoets betreft een meeneemopdracht/paper. Voor elke deeltoets wordt een cijfer gegeven. Het eindcijfer voor het vak IPOW 1 als geheel is het rekenkundig gemiddelde van de drie deelcijfers, afgerond tot een geheel getal (.5 en hoger naar boven, .4 en lager naar beneden).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Ackermann, Margriet e.a. (2009). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Amsterdam: Boom onderwijs (N.B.: dit boek wordt ook gebruikt binnen het tutoraat; aangezien er bij dit boek een specifieke code voor het computerprogramma hoort kan men niet gebruik maken van een tweedehandsboek)

 • IJzendoorn, M.H. van, & Frankrijker, H. de (red.) (2005; tweede, herziene druk). Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. N.B.: Alleen de tweede, herziene druk uit 2005 wordt gebruikt!

 • IJzendoorn, M.H. van (2008). Opvoeding over de grens: Gehechtheid, trauma en veerkracht. Amsterdam: Boom.

 • Weijers, I. (2007). De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg. Amsterdam: SWP.

 • Nader op te geven recente internationale artikelen (via Blackboard).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.
  Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Dr. H.J. Vermeer (coördinator)
Drs. L. van Rosmalen (coördinator werkgroepen)
Beide coördinatoren zijn via e-mail te bereiken.