Prospectus

nl en

Vakdidactiek 1 Biologie (master)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding Biologie.

Leerdoelen

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving

In de cursus vakdidactiek biologie staat de kerntaak van de biologiedocent centraal: ontwerpen, uitvoeren en evalueren van biologielessen. Als je les gaat geven zul je verschillende keuzen moeten maken. Wat wil je leerlingen leren en hoe ga je ze dat leren? In deze cursus wordt een biologiedidactisch model aangereikt dat je kan helpen bij het maken en uitvoeren van beslissingen m.b.t. inhoud en aanpak van je biologielessen.
In VD 1 maak je kennis met het instrument en verwerf je biologiedidactische basiskennis- en vaardigheden voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van motiverende en productieve biologie lessen.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Werkcolleges.
Voor docenten biologie, scheikunde en natuurkunde is het geven van practica vanzelfsprekend een belangrijke taak. In het kader van de opleiding tot docent besteden we aandacht aan een aantal vakoverstijgende, specifieke aspecten van natuurwetenschappelijke practica. Dit gebeurt in een bijeenkomst vakdidactiek gezamenlijk met de DIO’s scheikunde, natuurkunde en biologie .

Toetsing

Ter afronding van vakdidactiek 1 worden producten, die je hebt gemaakt op basis van de bijeenkomsten op het instituut, opdrachten en leservaringen, met behulp van een rubric beoordeeld.

Studiemateriaal

Verplicht studiemateriaal
Janssen, F (2007) BioLogen. Denkgereedschap voor het biologieonderwijs. Leiden. ICLON.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster