Prospectus

nl en

Vakdidactiek 1 Filosofie (master)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding filosofie.

Leerdoelen:

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving:

Kennismaking met het examenprogramma, de domeinen en de eindtermen van het vak filosofie in de bovenbouw van havo en vwo. Daarnaast maakt de dio kennis met de mogelijkheden om te filosoferen in de onderbouw. Om welke kennisinhouden en vaardigheden gaat het en op welke manier is vanuit de academische filosofie de vertaalslag gemaakt naar het voortgezet onderwijs? In dit eerste blok wordt vanuit het examenprogramma toegewerkt naar de praktijk van het les¬geven. Hoe ontwikkel ik een gestructureerde les vanuit filosofische vakinhouden en vaardig¬heden? De colleges worden afgestemd op activiteiten en ervaringen bij de leer-/werkplek. Behalve dat er zoveel mogelijk wordt teruggekoppeld naar deze ervaringen, vormen deze ervaringen ook weer een uitgangspunt voor verdere verdieping en reflectie

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Voor de colleges worden voorbereidingsopdrachten gemaakt die in verband staan met het thema van het college. Deze opdrachten worden op het college uitgevoerd en besproken en vervolgens bijgesteld om daarna in de lessen toegepast te worden. In het college daarna wordt verslag gedaan van de bevindingen en ervaringen daarbij. .

Toetsing:

In de eindopdracht van het vakdidactisch dossier toont de DIO wat hij kan door het inleveren van een les¬plan, een video-opname van (delen van) een gegeven les en een bijbehorend reflectieverslag. Daarbij worden de vakdidactische rubrics voor filosofie gebruikt. De beoordeling vindt tevens plaats op grond van verschillende opdrachten die nauw samenhangen met de praktijk¬ervaringen. Deze worden verzameld in een vakdidactisch dossier..

Onderwijsvorm:

Werkcollege

Studiemateriaal:

Verplicht:
Syllabus Vakdidactiek filosofie 2010-2011
Examenprogramma filosofie Havo en Vwo (vanaf 2007)
Examenbundel Rede en religie (uitgeverij Van Gennep, Amsterdam)
Examenbundel Denkbewegingen (uitgeverij Ambo, Amsterdam)
Lesmethode: Wijsneuzen. Aanzetten tot filosoferen voor de onderbouw
van het voortgezet onderwijs (uitgeverij Primavera Educatief, Leiden)
Aangeraden:
Lesmethode: Wij denken over filosofie (uitgeverij Damon, Budel)
Lesmethode: Leren filosoferen (uitgeverij Thieme-Meulenhoff, Utrecht/Zutphen)
Lesmethode: Het oog in de storm (uitgeverij Boom, Amsterdam)
Lesmethode: Cogito (uitgeverij Veen, Diemen)
Lesmethode: Prima Filsoofie: een eerste kennismaking met de filosofie
(uitgeverij Damon, Budel)
Contextmateriaal: Philosophy and Teaching, Filosofie Magazine en
Dagblad Trouw (bijlage ‘Letter en Geest’)
www.bcfvo.nl (relevante informatie over filosofie in het v.o.)
www.slo.nl (uitwerkingen examenprogramma, vakdossiers, lessenseries)

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster