Prospectus

nl en

Vakdidactiek 2 Filosofie (master)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding filosofie.

Leerdoelen:

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving:

Bij vd2 worden enkele zaken uit vd1 uitgewerkt en theoretisch verdiept. Er wordt gereflecteerd over de vraag wat het profiel is van een goede leraar filosofie. Wat wil ik bereiken met mijn lessen? Hoe zet ik leerlingen aan tot zelfstandig en kritisch denken? Hoe leid ik een socratisch gesprek of hoe ga ik om met de klas-als-denktank? Er wordt een stap gezet van de individuele les naar een lessenreeks. In de colleges worden de ervaringen uit de praktijk van het lesgeven voortdurend teruggekoppeld naar de theorie.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Voor de colleges worden voorbereidingsopdrachten gemaakt die in verband staan met het thema van het college. Deze opdrachten worden op het college uitgevoerd en besproken en vervolgens bijgesteld om daarna in de lessen toegepast te worden. In het college daarna wordt verslag gedaan van de bevindingen en ervaringen daarbij. In het bijzonder wordt daarbij aandacht besteed aan het ontwerp en de uitvoering van de lessenreeks.

Toetsing:

In de eindopdracht van het vakdidactisch dossier toont de DIO wat hij kan door het inleveren van een lessenreeks waarin de op het college en in de literatuur behandelde theorie is verwerkt. Hierbij hoort ook een video-opname van (delen van) een les uit de lessenreeks en een reflectieverslag. Voor de beoordeling worden de vakdidactische rubrics voor filosofie gebruikt. Daarnaast vindt de beoordeling plaats op grond van de opdrachten bij de colleges die nauw samenhangen met de praktijk¬ervaringen. Deze worden verzameld in een vakdidactisch dossier.

Studiemateriaal:

Verplicht:
Syllabus Vakdidactiek filosofie 2010-2011
Examenprogramma filosofie Havo en Vwo (vanaf 2007)
Examenbundel Rede en religie (uitgeverij Van Gennep, Amsterdam)
Examenbundel Denkbewegingen (uitgeverij Ambo, Amsterdam)
Aangeraden:
Lesmethode: Wij denken over filosofie (uitgeverij Damon, Budel)
Lesmethode: Leren filosoferen (uitgeverij Thieme-Meulenhoff, Utrecht/Zutphen)
Lesmethode: Het oog in de storm (uitgeverij Boom, Amsterdam)
Lesmethode: Cogito (uitgeverij Veen, Diemen)
Contextmateriaal: Philosophy and Teaching, Filosofie Magazine en
Dagblad Trouw (bijlage ‘Letter en Geest’)
www.bcfvo.nl (relevante informatie over filosofie in het v.o.)
www.slo.nl (uitwerkingen examenprogramma, vakdossiers, lessenseries)

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster