Prospectus

nl en

Rituelen en symbolen van de islam

Course
2010-2011

Toegangseisen

Studenten moeten de cursus Inleiding godsdienstwetenschap met succes hebben afgerond en basiskennis van de islam hebben.

Beschrijving

Deze cursus behandelt capita selecta uit de studie van rituelen en symbolen van de soennitische en shi’itische islam. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere geloofsbelijdenis, gebed, vasten, pelgrimage, offer, Ashura, geboortefeest van de Profeet, levenscyclusrituelen, religieuze en sociale bijeenkomsten (cem, soefi-bijeenkomsten), voedsel en islamitische kleding.
Een aantal van deze onderwerpen is reeds behandeld in de cursussen “Devotionele voorschriften van de islam: Ibadaat” en “Sociale, economische en medische voorschriften van de islam: Mu’amalaat” vanuit het perspectief van islamitisch recht. In deze cursus ligt het accent op de antropologische en godsdienstwetenschappelijke dimensies.

Leerdoelen

Kennis en inzicht:
De student is na afloop van de collegereeks in staat om: a) verschillende godsdienstwetenschappelijke en antropologische benaderingen en thema’s in de studie van rituelen en symbolen te herkennen; b) deze kennis toe te passen op de bestudering van rituelen en symbolen van de islam.

Vaardigheden:
Na afloop van de collegereeks is de student in staat om a) een gedegen literatuuronderzoek te doen naar een ritueel en b) hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren.

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden of een link naar het rooster op de opleidingswebsite. Als het betreffende rooster in jaren is verdeeld (propedeuse, tweede jaar etc.), graag het jaar vermelden waar dit vak te vinden is.

Onderwijsvorm

Werkcollege met referaten en werkstukken.

Toetsing

  • Actieve deelname aan het college (10% van het eindcijfer)

  • Referaat (20% van het eindcijfer)

  • Werkstuk (70% van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Literatuur per ritueel wordt bij aanvang van het college vastgesteld.
Algemene literatuur:

  • Catherine Bell. Ritual: Perspectives and Dimensions. New York: Oxford University Press, 1997.

  • Talal Asad. “Toward a Genealogy of the Concept of Ritual.” In Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, Talal Asad, pp. 55–79. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1993.

Aanmelden

Aanmelden voor regulier onderwijs via UCIS.
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

n.m.dessing@religion.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.