Prospectus

nl en

Bachelorproject Leerproblemen

Course
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse moet behaald zijn.

Beschrijving

Het bachelorproject heeft tot doel de student ervaring te laten opdoen met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Tijdens het bachelorproject verricht de student onderzoek naar een pedagogisch thema dat deel uitmaakt van een van de afstudeerrichtingen dan wel de combinatiestudie Academische Pabo. De student richt zich op een vraagstelling, verricht literatuuronderzoek, bezint zich op de methodologische, ethische en praktische implicaties van zijn onderzoek, verzamelt en analyseert gegevens met betrekking tot de vraagstelling, trekt een conclusie, en legt deze stappen vast in een verslag.
Er worden projecten aangeboden binnen alle afstudeerrichtingen en vanuit alle onderzoeksgroepen van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Leerdoelen

  • Het in een ondersteunende omgeving zelfstandig doorlopen van de empirische cyclus, waarbij, afhankelijk van het project waarin wordt geparticipeerd, de verschillende fasen meer of minder omvattend worden doorlopen*

  • Intensieve kennismaking met het onderzoeksterrein van de pedagoog;

  • Integratie van eerder in de opleiding aangeleerde kennis en vaardigheden met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Pedagogische Wetenschappen;

  • De verdere ontwikkeling en uitbreiding van de in de Bacheloropleiding geleerde kennis van en vaardigheden in Methoden en Technieken van onderzoek;

  • Leren zelfstandig en verantwoordelijk mee te functioneren in een project (professionele houding);

  • Het in de context van een uitdagend onderzoek ervaren wat de eigen mogelijkheden en beperkingen zijn, zowel met betrekking tot vaardigheden als met betrekking tot het persoonlijk functioneren in een dergelijk project en daarmee op dusdanige wijze leren omgaan dat het project goed wordt afgerond.

Voor dit vak zijn alle eindtermen van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van toepassing.

  • In geval er sprake is van een historische of theoretische studie kan het afdelingsbestuur besluiten dat een student niet wordt verplicht de empirische cyclus te doorlopen. De betreffende student dient hiertoe een gemotiveerd verzoek in bij het afdelingsbestuur. Bij de evaluatie van de verzoeken laat het afdelingsbestuur zich leiden door de eindtermen die van toepassing zijn voor afgestudeerde Bachelors Pedagogische Wetenschappen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

De student doet een individueel onderzoek in een groepsgewijze begeleidingsstructuur, waarbij een aanwezigheidsplicht geldt. De student maakt een individueel projectvoorstel, schrijft een individueel onderzoeksverslag en verzorgt een presentatie over het project.

Toetsing

De student schrijft een individueel onderzoeksverslag waaruit moet blijken dat hij in staat is tot het systematisch uitwerken van een probleemstelling en tot het geven van een kritische reflectie op grond van theoretische inzichten. Ook moet de student in staat zijn verantwoorde keuzes te maken uit de diverse sociaal-wetenschappelijke onderzoeks- en dataverwerkingsmethoden. De beoordeling is, behalve op het onderzoeksverslag, gebaseerd op aanwezigheid tijdens begeleidingsbijeenkomsten, functioneren, individueel projectvoorstel, individueel onderzoeksverslag, eventuele geleverde tussentijdse producten en de eindpresentatie. Als het projectvoorstel onvoldoende is kan het onderzoek geen doorgang vinden.

Voor dit vak bestaat geen mogelijkheid tot vrijstelling en er kan geen beroep worden gedaan op Elders Verworven Competenties.

Blackboard

Voor verdere informatie zie de blackboardsite Bachelorprojecten ***.

Literatuur

Afhankelijk van het gekozen project.

Aanmelden

De manier waarop zich moeten aanmelden is afhankelijk van de afstudeerrichting. Zie website en U-mail.

Contact

Bachelorproject Algemene en Gezinspedagogiek
Coördinator: drs. P. Plaschek

Bachelorproject Orthopedagogiek
Coördinator: drs. S. Richter
Zie ook: http://www.fsw.leidenuniv.nl/pedagogiek/orthopedagogiek/onderwijs/bachelorproject-ortho

Bachelorproject Leerproblemen
Coördinator: drs. J. Renee via Secretariaat Leerproblemen
Zie ook: http://www.fsw.leidenuniv.nl/pedagogiek/leerproblemen/onderwijs/

Bachelorproject Onderwijsstudies
Coördinator: dr. F. Glastra

Opmerkingen

NB Het hier beschreven bachelorproject is geen onderdeel van het Pre-masterprogramma. Dit traject heeft een eigen, aangepaste versie van het bachelorproject.