Prospectus

nl en

Tutoraat

Course
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Praktische oefeningen in schrijf- en presentatievaardigheden. Studenten schrijven voor diverse studie-onderdelen papers of andere schriftelijke werkstukken. Deze worden beoordeeld door de docenten van de betreffende studie-onderdelen. Binnen het Tutoraat wordt aandacht geschonken aan het verwijzen naar literatuur. Daarnaast verzorgen studenten presentaties die door de tutor en medestudenten van feedback worden voorzien.

Studieplanning en strategisch/zelfstandig studeren.

Kritisch omgaan met het ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen, zowel van zichzelf als dat van anderen, met speciale aandacht voor wetenschappelijke fraude en de NVO-beroepscode.

Leerdoelen

  1. Het bevorderen van het inzicht in de samenhang van de verschillende onderdelen van de propedeuse onderling, en in relatie tot het onderwijsprogramma voor het vervolg van de bacheloropleiding en in de masteropleiding.
    1. Het op – aanvangsniveau – realiseren van de volgende vaardigheden: – het vergaren van relevante informatie over een specifiek thema, inclusief het gebruik van bibliotheekhulpmiddelen (eindterm 2.1) – het vervullen van individuele deeltaken in een samenwerkingsverband (eindterm 2.11); – het – op aanvangsniveau – bevorderen van voor wetenschappelijke vorming relevante attituden, zoals: verwondering en nieuwsgierigheid, bereidheid tot twijfel, inspanning en doorzettingsvermogen, oog voor maatschappelijke consequenties en bereidheid tot samenwerking (eindterm 3.1).

Rooster

Rooster Leiden
Rooster Leiden

NB. Het tutoraat van de Academische Pabo Den Haag wordt geroosterd door Hogeschool INHolland

Onderwijsvorm

Alle eerstejaars studenten worden ingedeeld in groepen van ongeveer twaalf studenten die begeleid worden door een tutor. Aan het begin van het studiejaar (7 – 9 september 2010) heeft de tutor een individueel kennismakingsgesprek met zijn of haar tutorstudenten. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat in het dossier van de desbetreffende student(e) wordt opgenomen. In het eerste semester zijn er eenmaal in de twee weken bijeenkomsten. In het tweede semester zijn er minder bijeenkomsten. De bijeenkomsten van het tweede semester staan voor een belangrijk deel in het kader van ethische aspecten van wetenschappelijk handelen (en sluiten nauw aan op het studie-onderdeel Inleiding in de praktische filosofie).

De eerstejaars studenten krijgen de groepsindeling en de uitnodiging voor een kennismakingsgesprek thuis gestuurd (indien men zich tijdig heeft aangemeld bij de opleiding). De zalen en tijden van de verschillende tutorgroepen staan in het rooster op de website vermeld.

Let op: het tutoraat moet verplicht tijdens het eerste jaar van inschrijving gevolgd worden. Voor het onderwijsonderdeel Tutoraat wordt geen vrijstelling verleend (m.u.v. studenten die in de propedeuse van Psychologie al het tutoraat hebben gedaan. Zij kunnen een vrijstellingsaanvraag indienen).

Toetsing

Een voldoende beoordeling van alle opdrachten en een actieve deelname aan het tutoraat (alle bijeenkomsten van het tutoraat zijn verplicht; bij afwezigheid met een geldige reden dient een vervangende opdracht gemaakt te worden). Een student mag niet meer dan twee keer met een geldige reden, ter beoordeling van de tutor en de coördinator, afwezig zijn. Vakantie geldt niet als geldige reden. Studenten ontvangen, indien men voldaan heeft aan alle eisen, de studiepunten na afloop van het tweede semester.

Literatuur

  • Ackermann, Margriet e.a., (laatste druk). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Amsterdam: Boom onderwijs. [aangezien bij dit boek een specifieke code voor het computerprogramnma hoort, kunnen tweedehandsexemplaren niet gebruikt worden]

  • Werkboek Propedeuse Tutoraat Pedagogische Wetenschappen. (Verkrijgbaar bij de servicedesk op de 1e verdieping en dient voor aanvang van de eerste tutorbijeenkomst te zijn aangeschaft).

Contact

Coordinator is drs. A.W.M. Duijx, afd AGP. Kamer 4B48
Aanwezigheidsrooster op prikbord tegenover zijn werkkamer.