Prospectus

nl en

Law Enforcement - Finding and Enforcing the Law

Course
2010-2011

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Rechtsnormen zullen moeten worden toegepast. Die toepassing vindt plaats via processen van uitvoering (het formuleren van beleid, het uitoefenen van bevoegdheden door bestuursorganen en burgers, het sluiten van contracten, het nemen van beschikkingen, het in het leven roepen van bestuursorganen en bestuurslichamen, het oprichten van rechtspersonen) en processen van handhaving (het treffen van maatregelen om nakoming van normen te bevorderen en het toepassen van bevoegdheden in reactie op niet-nakoming van normen). In dit vak komt aan de orde hoe in de rechtstaat uitvoering en handhaving op elkaar zijn betrokken, hoe rechtsbescherming wordt gerealiseerd en op welke wijze het bestuurs- en strafrecht soms gelijktijdig en geïntegreerd worden ingezet om handhavingsdoelen te effectueren.
De integratie tussen de verschillende deeldisciplines komt aan de orde door hun complementaire, overlappende en concurrerende aspecten te laten zien. Daarbij zal ook worden ingegaan op de coördinatie- en afstemmingsproblemen. Uiteraard wordt daarbij ruime aandacht besteed aan de eisen, die voortvloeien uit de internationale mensenrechtenverdragen en het recht van de Europese Unie.
Het perspectief van handhaving door de overheid wordt tot uitgangspunt genomen. Het gaat hierbij om handhaving van objectief publiekrecht, al of niet via verwezenlijking van subjectieve rechten van individuele burgers. Het perspectief van die individuele burgers, dat met name gericht is op verwezenlijking van hun individuele rechten komt vooral aan de orde als uitwerking van het perspectief van de overheid en vanuit vergelijkend perspectief.

Het vak is verbonden met de onderzoeksprogramma’s Criminal Justice en Securing the rule of law in a world of multilevel jurisdiction.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: In het vak Rechtshandhaving – Recht realiseren krijgt de student een ‘helicopter view’ op het recht. Het vak bouwt voort op de deeldisciplines van het recht uit de bacheloropleiding. Het vak beoogt studenten inzicht te geven in de grondslagen, samenhang en verschillen tussen de uiteenlopende deeldisciplines.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Juridische kennis: met name inzicht in de grondbeginselen van het recht en in de onderlinge samenhang van de deelgebieden (staats- en bestuursrecht, strafrecht en Europees recht)

 • Vaardigheden: Studenten worden met name getraind in het zelfstandig verwerven van inzicht en kennis van de samenhang tussen de verschillende juridische disciplines (strafrecht, staats- en bestuursrecht en Europees recht).

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. J.H. Crijns e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de per week aangegeven stof.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen in essayvorm.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • De voorgeschreven literatuur wordt integraal opgenomen in de reader Rechtshandhaving – Recht realiseren 2010-2011

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader Rechtshandhaving – Recht realiseren 2010-2011

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. J.H. Crijns

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.14

 • Bereikbaarheid: Per e-mail, en tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 7521

 • E-mail: j.h.crijns@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Straf- en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.01

 • Openingstijden: 9:00 – 17:00 uur (ma/di/do/vr)

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.