Prospectus

nl en

Liability of Public Authorities-Privatissimum and Practicum

Course
2010-2011

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Kan een Iraanse vrouw aan wie achteraf bezien ten onrechte de vluchtelingenstatus is onthouden een schadevergoeding krijgen voor het feit dat zij daardoor jarenlang in Nederland geen inkomen uit arbeid heeft kunnen verwerven? Volgens de Hoge Raad niet: de toelating als vluchteling geschiedt om humanitaire redenen, en strekt niet tot de bescherming van enig vermogensrechtelijk belang (HR 13 april 2007, AB 2008, 16). Het is maar één voorbeeld van de omvangrijke en veel besproken jurisprudentie op het gebied van de overheidsaansprakelijkheid. In dit vak worden de belangrijkste deelgebieden behandeld, waaronder de aansprakelijkheid voor vernietigde besluiten, falend toezicht, feitelijk handelen, onrechtmatige rechtspraak, strafrechtelijke aansprakelijkheid en schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen (nadeelcompensatie). Het doel is studenten een grondige kennis te laten verwerven van de bijzondere regels die gelden in de verhouding burger-overheid en van de op die verhouding toegesneden regels als de leer van de formele rechtskracht. Die regels zijn van primair nationaalrechtelijk van aard (art. 6:162 BW geldt ‘gewoon’, hoewel recente rechtspraak wel een specifieke invulling laat zien van de eisen van causaal verband en relativiteit). Ook de invloed van Europeesrechtelijke ontwikkelingen is tegenwoordig echter niet meer weg te denken; de EVRM-rechten (denk alleen al aan artikel 1 EP EVRM (eigendom)) worden steeds vaker ingeroepen, terwijl op EG-gebied vooral de Köbler- en Kühne & Heitz-rechtspraak veel aandacht heeft getrokken. Dat de aansprakelijkheid van de overheid mede wordt beïnvloed door rechtspolitieke overwegingen – zie het arrest over de Iraanse vluchteling – wordt ondertussen niet uit het oog verloren.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak stelt zich primair ten doel studenten intensief te trainen in het oplossen van complexe aansprakelijkheidsvragen op het grensgebied van het bestuursrecht en het burgerlijk recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
diepgaande juridische kennis van en kritische reflectie op het recht inzake overheidsaansprakelijkheid, goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof.mr. J.E.M. Polak, prof.mr. T. Barkhuysen, mr. J.H.A. van der Grinten en mr. M.K.G. Tjepkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: in de cursus van tien weken 5 werkstukken (maximaal 2500 woorden) en 1 mondelinge ondervraging; ook voor de overige werkgroepen is actieve participatie vereist.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Werkstukken, mondelinge ondervraging over een voorbereid onderwerp. De beoordeling geschiedt door de docent van het betreffende college. Het vak kent geen tentamen.

Inleverprocedures
Zie blackboardomgeving; uitleg op eerste bijeenkomst.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler, R.J.G.M. Widdershoven (red.), AB Klassiek, Deventer: Kluwer 2009.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Begin september verkrijgbaar bij Verkoop Onderwijsmaterialen

Aanbevolen studiemateriaal: * B.J. Schueler, Schadevergoeding en de Awb, Deventer: Kluwer 2005

 • G.E. van Maanen en R. de Lange, Onrechtmatige overheidsdaad. Deventer: Kluwer 2005

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. M.K.G. Tjepkema

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: kamer B 1.20

 • Telefoon: 071 – 527 7723

 • E-mail: m.k.g.tjepkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 16.45 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrechts@law.leidenuniv.nl: staatsenbestuursrechts@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten die het vak als conversievak of vervangend vak willen volgen, dienen zich voorafgaand aan het onderwijs te melden bij de coördinator van het vak.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.