Prospectus

nl en

Texts from Fiqh and Usul al-fiqh

Course
2010-2011

Toegangseisen

Minimaal 40 ECTS Arabisch tekstcolleges, of een overeenkomstig kennisniveau (zulks i.o.m. de docent)

Beschrijving

Dit werkcollege sluit aan bij het hoorcollege Grondslagen van het islamitische recht (Rechtsfilosofie). Tijdens dit college bestuderen de studenten diverse bronteksten van zowel het islamitische recht (fiqh) als de grondslagen van het islamitisch recht (usul al-fiqh).
Geselecteerde teksten uit hedendaagse Arabischtalige handboeken van zowel soennitische als de shi’itische geleerden worden gelezen. Auteurs en onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere Yusuf al-Qaradawi, Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Husayn Fadlallah.
Aandacht wordt in dit college vooral besteed aan het jargon en de taalkundige kenmerken van de geselecteerde teksten.

Leerdoelen

Kennis: Na dit college heeft de student kennis van

  • een aantal soennitische en stilistische bronteksten van zowel het islamitische recht (fiqh) als de grondslagen van het islamitisch recht (usul al-fiqh), en

  • diverse relevante thema’s in dit vakgebied.

Inzicht: De student verkrijgt inzicht in

  • het jargon en de taalkundige kenmerken van de geselecteerde teksten.

Vaardigheden: De student leert

  • Arabische bronteksten van (grondslagen van) het islamitisch recht lezen en vertalen naar het Nederlands.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en proeftentamens.

Literatuur

Onderdelen uit

  • Qaradâwi, Yusuf al-, Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu`asir, Matktabat Wahba, Cairo, 1999.

  • Khallâf, Abd al-Wahhâb,Ilm Usul al-Fiqh, al-Dâr al-Muttahida li al-Tibâ`a wa al-Nashr, Damascus, 1992.

  • Atawi, Mohsin, al-Fiqh al-Muyassar tibqan li fatawa al-Marji al-Dini Muhammad Husayn Fadl Allah, Dar al-Malak, 2009.

Aanmelden

Aanmelden voor regulier onderwijs via uSis.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Mohammed M. Ghaly,
Faculteit der Geesteswetenschappen
Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen
Matthias de Vrieshof 1,
Kamer 104C
Tel: +31 71 5273101
Webpage