Prospectus

nl en

Law of Succession

Course
2010-2011

Toegangseisen

Tenminste één van de twee vakken goederenrecht en verbintenissenrecht dient te zijn gehaald, en voor het andere vak dient tenminste een vier te zijn gehaald.

Beschrijving

Het erfrecht is geregeld in Boek 4 BW. Het betreft het geheel van voorschriften dat de overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere (rechts-)personen regelt. Naast de erfopvolging krachtens het wettelijke erfrecht, speelt het testamentaire erfrecht in de praktijk een belangrijke rol. Tijdens het onderwijs wordt dan ook aandacht besteed aan de verschillende soorten testamentaire beschikkingen. Ook de positie van de langstlevende echtgenoot komt aan de orde, alsmede de problematiek van de legitieme portie en de vereffening en verdeling van een nalatenschap.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 1. Het verkrijgen van een grondige kennis van en een goed inzicht in het erfrecht.
 2. Het verkrijgen van kennis van en inzicht in het tot 1 januari 2003 geldende oude erfrecht voor zover (in verband met het overgangsrecht) van belang voor de uitoefening van de notariële praktijk.
 3. Het verdiepen en kunnen toepassen van de reeds verworven kennis van het burgerlijk recht op de verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van het erfrecht.
 4. Het verder ontwikkelen van de vaardigheid met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen. Dit gebeurt mede vanuit het perspectief van de centrale rol die de notaris speelt bij het opstellen van testamenten en van de taak die hij heeft bij de afwikkeling van nalatenschappen.
 5. Het kunnen signaleren van en inspelen op actuele ontwikkelingen in het erfrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Het hebben van grondige kennis van en inzicht in het erfrecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.

 • Het in staat zijn om juridische teksten op het gebied van het erfrecht, waaronder jurisprudentie en wetgeving, te begrijpen en te analyseren.

 • Het in staat zijn om een juridisch gefundeerd antwoord te geven op vragen uit de erfrechtelijk praktijk en om een beargumenteerde positie in te nemen in een juridisch debat.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: Gedurende 12 weken tweemaal per week 2 uur hoorcollege (met uitzondering van drie bijeenkomsten waarin werkgroepen worden gegeven in plaats van hoorcolleges).

 • Namen docenten: mr. P.C. van Es en mr. T.H. Sikkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van in het werkboek opgegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: Gedurende de cursus wordt driemaal een werkcollege gegeven. Ook tijdens de hoorcolleges worden soms opdrachten besproken die vooraf op Blackboard zijn gepubliceerd.

 • Namen docenten: mr. P.C. van Es en mr. T.H. Sikkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het voorbereiden van de in het werkboek opgenomen vragen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • M.J.A. van Mourik (red.), Handboek Erfrecht Studenteneditie, Deventer: Kluwer, laatste druk

 • Huijgen e.a. , Rechtspraak Personen- en familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht, laatste druk

 • Model-akten (onderwijsmaterialen)

 • In werkboek/reader opgenomen (of vermelde) extra literatuur

Werkboek:
Erfrecht Werkboek 2010-2011; wordt op Blackboard gepubliceerd

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Niet vooraf, wel tijdens de onderwijsperiode als bepaalde kennis van bepaalde studenten tekort blijkt te schieten.

Aanmelden

Geen inschrijving voor onderwijs, wel voor tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: T.H. Sikkema

 • Werkadres: KOG, kamer C 2.15

 • Bereikbaarheid: Per e-mail (dagelijks)

 • Telefoon: 071 – 527 7353 / 7880

 • E-mail: t.h.sikkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: B 2.41

 • Openingstijden: 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.