Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Management Accounting and Control

Course
2010-2011

Belangrijke informatie

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen:

 • combinatiestudie recht en bedrijfswetenschappen

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Bij management accounting gaat het om het adequaat verzamelen van en verwerken van interne financiële gegevens en andere informatie die het management van een organisatie nodig heeft om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen en de processen in het bedrijf te kunnen beheersen en aansturen. Voorbeelden van onderwerpen van management accounting zijn kosten, kostprijsbepaling en break even analyse. Management accounting is van groot belang voor de management control in een onderneming. Management control wordt ook wel bedrijfsbeheersing genoemd. Het gaat daarbij om het zodanig leiding geven aan een bedrijf dat de gestelde doeleinden zo goed mogelijk worden bereikt. Niet alleen financiële, maar ook psychologische en sociologische aspecten van de bedrijfsvoering spelen hierbij een rol. Voorbeelden van control onderwerpen zijn planning & control, budgettering & verschillenanalyse en beloningsvraagstukken.
Onderwerpen die in dit vak worden behandeld, zijn:

 • Kosten;

 • Kostprijsbepaling, waaronder activity based costing;

 • Break even analyse;

 • Uitbesteden of zelf doen;

 • Knelpuntscalculatie;

 • Investeringsselecties;

 • Budgettering en verschillenanalyse;

 • Planning en control.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Voor het nemen van beleidsbeslissingen en het beheersen van bedrijfsprocessen in een organisatie heeft het management financiële informatie nodig. In dit vak wordt kennis opgedaan hoe deze financiële informatie kan worden verkregen en bewerkt ter ondersteuning van die beleidsbeslissingen. Verder wordt inzicht verkregen in hoe adequate planning en control mechanismen het management van pas kunnen komen bij het nemen van de beleidsbeslissingen en het beheersen van de bedrijfsprocessen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • grondige kennis van en inzicht in management accounting & control;

 • het bedrijfswetenschappelijk analyseren van casussen op het terrein van management accounting, het adequaat verwoorden van de problematiek in deze casussen en het onderbouwd weergeven van de oplossingen;

 • inzicht in de samenhang tussen management accounting en de andere deelgebieden binnen het wetenschappelijke domein van de bedrijfswetenschappen.

Rooster

Kies voor propedeuse

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. D.H. van Offeren

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studiestof dient vooraf aan het college te worden doorgenomen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. D.H. van Offeren en andere docenten van de Afdeling

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Vraagstukken dienen te worden voorbereid om aan de discussie deel te kunnen nemen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Tentamen (schriftelijk)

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Koetzier, W. en P. Epe, Management Accounting: berekenen, beslissen, beheersen. Noordhoff, laatste druk

Werkboek:

 • Syllabus Management Accounting & Control, Universiteit Leiden, studiejaar 2009-2010

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. D.H. van Offeren

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer B 2.31

 • Bereikbaarheid: Op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 8887

 • E-mail: D.H.vanofferen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfseconomie

 • Kamernummer secretariaat: B 2.29

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2010 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen c.q. geparticipeerd. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2010 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2010 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propeduese) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze twee categorieën studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen, maar als een student deelneemt aan het eerste tentamen en lager dan een cijfer 4 haalt, dan mag hij/zij niet deelnemen aan de tweede tentamenkans.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.