Prospectus

nl en

Criminology for law students

Course
2010-2011

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak bestaat uit vijf hoorcolleges, twee werkgroepen en een responsiewerkgroep
In de hoorcolleges wordt de verplichte studiestof behandeld, waarbij de volgende velden en onderwerpen aan de orde zullen komen:

 • Strafrechtelijke en criminologische vragen: normatief en empirisch denken

 • Criminologie, politiek en beleid

 • Het domein van de criminologie

 • Aard en omvang van criminaliteit

 • Beeldvorming rond criminaliteit

 • Verklaringen voor criminaliteit

 • Slachtofferproblematiek

 • Reacties op criminaliteit

Tijdens de werkgroepen worden enkele criminologische theorieën toegepast op actuele ontwikkelingen binnen de verschillende facetten en stadia van de strafrechtelijke criminaliteitsbestrijding. Hierin wordt de nadruk gelegd op het aanleren van vaardigheden om met behulp van sociaalwetenschappelijke inzichten gefundeerde uitspraken te doen over (vormen van) strafrechtelijke criminaliteitsbestrijding. Tijdens de responsiewerkgroep wordt een oefententamen besproken.
In aanvulling op de hoorcolleges en werkgroepen zal, in samenwerking met de studieverenigingen van Criminologie en Strafrecht, een tweetal gastcolleges worden georganiseerd die aansluiten bij de actualiteiten en de verplichte studiestof.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Sinds het einde van de negentiende eeuw is onze kennis van de strafrechtspleging verrijkt door onderzoek dat zich tot doel stelt de oorzaken van criminaliteit en de werking van de strafrechtspleging te onderzoeken. Het doel van deze cursus is om een eerste kennismaking te bieden met de verschillende velden en thema’s waar de Criminologie zich mee bezig houdt en om vervolgens met behulp van deze kennis de student een instrumentarium mee te geven voor een andere dan juridische beschouwing van de criminele politiek en studenten inzicht te geven in de betekenis hiervan voor de bestudering van het strafrecht en de strafrechtspleging. Besloten in deze doelstelling ligt de verwerving van voldoende kennis van criminologische theorieën om de praktische uitwerking van het strafrecht te kunnen bestuderen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Inzicht in de empirie van criminaliteit en criminaliteitsbeheersing;

 • Begrip van de meerwaarde van de criminologie voor de (organen van de) strafrechtspleging en de strafrechtspraktijk;

 • Kennis van beleidsimplicaties van criminologisch onderzoek;

 • Kennis van de belangrijkste begrippen en theorieën uit de criminologie

 • Academische attitude, erin bestaande ook met behulp van andere dan juridische wetenschappelijke inzichten gefundeerde uitspraken te doen over het strafrecht.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Een aantal niet verplichte gastcolleges

 • Namen docenten: mw. mr.drs. M.A.H. van der Woude en staf criminologie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de vooraf opgegeven stof uit de reader en het boek. Zoals weergegeven via Blackboard.

Werkgroepen_

 • Aantal à 2 uur: 3 (waarvan 1 responsiewerkgroep)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorafgaand aan de werkgroep wordt op de blackboardomgeving van het vak een opdracht geplaatst die door studenten moet worden voorbereid.

In verband met het specifiek sociaal-wetenschappelijke karakter van de literatuur heeft – gegeven de contacturen – de student meer studie-uren beschikbaar voor literatuurstudie en wordt met het oog daarop naast de hoorcolleges en werkgroepen een uitgebreide responsiewerkgroep aangeboden.

Andere onderwijsvorm(en)
2 gastcolleges.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, waaronder de literatuur die via de blackboardomgeving van het vak wordt verspreid, en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
De ‘Stamliteratuur’ van de Masterspecialisatie Strafrecht, te weten:

 • G.J.M. Corstens, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

 • J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

 • T. Newburn, Criminology, Willan Publishing: Cullompton [etc.] (laatste druk)

 • Diverse aanvullende criminologische teksten die worden aangeboden via Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr.drs. M.A.H. van der Woude

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.16

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail en tijdens een nog nader bekend te maken inloopspreekuur

 • Telefoon: 071 – 527 7552

 • E-mail: m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: strafrecht en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 1.01

 • Openingstijden: Ma/di/do/vrij van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.