Prospectus

nl en

Specialised Course: Rent Law

Course
2010-2011

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Huurrecht is van alledag. Het huren van een studentenkamer, het huren van de eerste woning en het huren van een bedrijfsruimte gaat ogenschijnlijk eenvoudig, maar de achterliggende regelgeving bevindt zich midden in het politieke krachtenveld tussen bescherming en liberalisering. De wet is daarvan de resultante en verdient dan ook een kritische benadering. In Nederland wordt namelijk wisselend gedacht over de mate van huurbescherming van huurders en de mate van liberalisering ten gunste van verhuurders. Ook in het kader van de herziening van de woningmarkt in bredere zin wordt voortdurend gezocht naar de juiste balans. Theorie en praktijk gaan daarbij hand in hand. Recente transnationale invloeden werpen daar een nieuw licht op.
Het profileringsvak begint met een behandeling van het totstandskomingsproces van een huurovereenkomst, waarbij de precontractuele goede trouw, de rol van de makelaar en ontduikingsconstructies worden uitgediept. Daarna (in week 2) komt aan de orde het belang van een juiste kwalificatie van een bepaald object met een gemengde bestemming zoals een winkelwoning. Wat zijn de gevolgen indien een verkeerd contract wordt gebruikt? In week 3 komen aan de orde de beëindigingssystematiek en het huurprijzensysteem voor woonruimte en bedrijfsruimte. In week 4 wordt aandacht besteed aan de gebrekenregeling en de renovatieregeling die bij woonruimte anders uitpakt dan bij bedrijfsruimte. De rol van derden bij een huurovereenkomst, zoals de nieuwe partner die bij de huurder intrekt, het inwonende kind dat de huur wil voortzetten na overlijden van de ouders en de nieuwe eigenaar van de winkel die de huur wil overnemen,komt eveneens in de vierde week aan de orde, Afgesloten wordt in week 5 met transnationale aspecten. Zo komt Europese wetgeving en rechtspraak aan de orde. Ook wordt een rechtsvergelijkende rondreis door Europa gemaakt.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • De student verwerft kennis en inzicht in de behandelde onderwerpen, de grondslagen en kan deze plaatsen in de juiste wetshistorische en maatschappelijke context

 • De student is in staat wetgeving en jurisprudentie in transnationaal perspectief te plaatsen

 • De student is in staat juridische vraagstukken aan de hand van jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en zowel schriftelijk als mondeling juridisch beargumenteerd te beantwoorden, teneinde deze te kunnen toepassen in de rechtspraktijk.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student is in staat zelfstandig huurrechtelijke vraagstukken te analyseren, te kwalificeren en te beantwoorden

 • De student is in staat de onderlinge verbanden en verschillen tussen het huurrecht woonruimte en het huurrecht bedrijfsruimte te doorgronden.

 • De student is in staat huurrechtelijke wetgeving en jurisprudentie kritisch te analyseren aan de hand van de rechtshistorische en maatschappelijke context

 • De student is in staat het nederlandse huurrecht in transnationaal perspectief te plaatsen, niet alleen in verband met de invloeden van Europese verdragen op het nederlandse huurrechtstelsel, maar ook in verband met de nationale huurrechtstelsels in andere landen van de Europese Unie.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges:

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. Dr. G.M. Kerpestein

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard

Werkgroepen:

 • Aantal à 2 uur: 5 (aansluitend aan de hoorcolleges)

 • Namen docenten: Mr. Dr. G.M. Kerpestein

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voor iedere werkgroep het voorbereiden van een casus in groepjes van twee, die de groepjes beurtelings tijdens de werkgroep presenteren. Voorafgaand aan iedere werkgroep dient op schrift een samenvatting van de casus te worden ingeleverd.

Andere onderwijsvormen:
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen.

 • Actieve deelname aan alle vijf de werkgroepen levert een kwart ‘bonuspunt’ op (2,5 punt bovenop de 100 punten die maximaal voor het tentamen kunnen worden behaald).

 • Aanwezigheid bij minimaal vier van de vijf werkgroepen is voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

 • Mondeling tentamen is in hoge uitzonderingsgevallen mogelijk

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Huurrecht woonruimte, J. van Breevoort e.d., vierde druk SDU 2009,

 • Huurrecht bedrijfsruimte, G.M. Kerpestein, vierde druk, SDU 2009

Werkboek:
Zie Blackboard. Is uiterlijk twee weken voorafgaand aan het eerste college beschikbaar.

Reader:
Zie Blackboard. Is uiterlijk twee weken voorafgaand aan het eerste college beschikbaar

Aanbevolen studiemateriaal
Zie Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het inschrijfformulier Accenten op de website van de afdeling Civiel recht. Nadere berichtgeving over de verplichte aanmeldingsprocedure wordt vermeld op de website van de afdeling Civiel recht, sectie burgerlijk recht. Zie http://www.law.leidenuniv.nl/org/privaatrecht/bpr/burgerlijkrecht/onderwijs/master-2010-2011-vernieuwd-masterprogramma-civiel-recht.html.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. Dr. E.J. Zippro

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer C209

 • Bereikbaarheid: op werkdagen

 • Telefoon: 071 – 5277411

 • E-mail: “e.j.zippro@law.leidenuniv.nl’:mailto:e.j.zippro@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inschrijving verplicht tot actieve deelname. Bij onvoldoende actieve deelname bestaat geen recht op het afleggen van het tentamen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.