Prospectus

nl en

International Law

Course
2010-2011

Toegangseisen

Inleiding Internationaal en Europees recht.

Beschrijving

In het vak wordt inzicht verschaft in het geheel eigen karakter van de internationale rechtsorde en de fundamentele beginselen die hieraan ten grondslag liggen alsmede de wisselwerking tussen het Nederlandse en het internationale publiekrecht. De belangrijkste leerstukken van het internationale publiekrecht zullen worden behandeld aan de hand van jurisprudentie en statenpraktijk, waar mogelijk op basis van actuele thema’s (zoals de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo en de daarop volgende adviesprocedure voor het Internationaal Gerechtshof, de aanhoudende conflicten in het Midden Oosten, de internationale bestrijding van piraterij op zee, etc.). In de hoorcolleges zullen de algemene beginselen worden behandeld; zij zullen tevens gericht zijn op het in kaart brengen van het positieve recht. Voor de werkgroepen moeten studenten diverse opdrachten voorbereiden die in de werkgroep interactief besproken worden ter verwerving van de noodzakelijke vaardigheden voor de beroepspraktijk. Dit zijn vaardigheden zoals het raadplegen en analyseren van rechtsbronnen, het oplossen van casusposities en de schriftelijke presentatie van een juridische analyse of betoog. Het vak Internationaal recht bouwt voort op het eerstejaarsvak Inleiding Europees recht. De bij dit vak behandelde stof wordt als bekend verondersteld.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Internationaal recht heeft allereerst tot doel om studenten vertrouwd te maken met het internationale publiekrecht om rechtsvragen op dit terrein te kunnen onderkennen en te plaatsen binnen de systematiek van het recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:kennis van de beginselen en actuele vraagstukken van het internationale publiekrecht en het toepassen van deze kennis door het oplossen van casusposities in dit gebied.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. N.J. Schrijver

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen literatuur en jurisprudentie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. F. Baetens, LL.M., mr. Drs. D. Dam-de Jong, nieuwe UD (TBA), nieuwe PhD Fellow (TBA)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen werkgroepstof

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Responsiecollege

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: Dr. E. De Brabandere

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen werkgroepstof

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • A. Nollkaemper, Kern van het Internationaal Publiekrecht, 4e druk, Boom Juridische Uitgevers (2009)

 • Elementair Internationaal Recht, T.M.C. Asser Press (2009)

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader Internationaal Recht 2010 -2011

Aanbevolen studiemateriaal
Evt. aanbevolen literatuur zal worden bekend gemaakt op blackboard en in de reader.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. F. Baetens, LL.M.

 • Werkadres: KOG Kamer B 1.29

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via E-Mail

 • Telefoon: 070-527 7708

 • E-mail: f.baetens@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Instituut voor Publiekrecht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.19

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7760

 • E-mail: e.h.uiterweerd@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO