Prospectus

nl en

Family Law

Course
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse

Beschrijving

De student krijgt in een tiental interactieve bijeenkomsten (mengvorm van hoor- en werkcolleges) te maken met o.a. de volgende onderwerpen: namenrecht, huwelijk, echtscheiding, de positie van kinderen, family life en het E.V.R.M., minderjarigheid, gezag, levensonderhoud, ongehuwd samenleven en geregistreerd partnerschap, curatele en meerderjarigenbewind.
De inhoud van het personen- en familierecht hangt nauw samen met de ontwikkeling van de familie en het gezin in de Nederlandse samenleving. De (aanstaand) kandidaat-notaris dient bij uitstek de deskundige te zijn op de gebieden die hierboven zijn aangeven.
Na het succesvol afronden van het vak dient de student bovenaangegeven onderwerpen met elkaar in verband te kunnen brengen, opdat hij in staat is een juridisch gefundeerd antwoord te geven op vragen uit de praktijk in schriftelijke en mondelinge vorm. Tevens dient de student in staat te zijn zelfstandig nieuwe jurisprudentie op het gebied van het personen- en familierecht te begrijpen, te analyseren en te duiden met oog op de internationaalrechtelijke beginselen. Tot slot dient de student actuele ontwikkelingen in het personen- en familierecht te kunnen signaleren en duiden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het interactieve onderwijs is zodanig inzicht te verkrijgen in de beginselen die aan dit rechtsgebied ten grondslag liggen en de belangrijkste leerstukken in hun onderlinge samenhang, zowel in nationaal als in internationaal perspectief, dat door de student die het tentamen met succes heeft afgelegd over familierechtelijke aangelegenheden een gedegen advies kan worden verstrekt.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student heeft kennis van en inzicht in het personen- en familierecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.
 2. De student heeft besef van de eigen aard van de rechtsbeoefening door de notaris alsmede van de rol die de notaris op het terrein van het personen- en familierecht behoort te spelen.
 3. De student is in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op (ontwerp) wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het personen- en familierecht en heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het personen- en familierecht zich ontwikkelt en manifesteert.
 4. De student is in staat om juridische teksten op het gebied van het personen- en familierecht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren, en voor niet-juridische lezers toegankelijk te maken.
 5. De student is in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het personen- en familierecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.
 6. De student is in staat om gekozen juridische oplossingen schriftelijk vorm te geven.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 × 2 uur en 5 × 1 uur

 • Namen docenten: mr. A.F. Mollema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen in syllabus opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 × 1 uur

 • Namen docenten: mr. A.F. Mollema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorbereiden casus

Andere onderwijsvorm(en)

 • Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk, open vragen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • P.Vlaardingerbroek e.a., Het hedendaagse personen- en familierecht, Deventer: Kluwer, laatste druk (oude drukken niet meer bruikbaar).

 • Huijgen e.a., Rechtspraak Personen- en familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers, laatste druk.

Werkboek/reader:
Werkboek/reader personen- en familierecht waarin onder meer diverse recente wetenschappelijke publicaties en jurisprudentie is opgenomen (werkboek en reader zijn één)

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt aangegeven op Blackboard.

Aanmelden

Keuzevakstudenten moeten zich via uSis VOOR HET ONDERWIJS INSCHRIJVEN onder studiegidsnummer 22967715. Zonder inschrijving voor het onderwijs is deelname aan het tentamen voor deze groep studenten NIET MOGELIJK. Zij moeten zich hiernaast ook via uSis inschrijven voor het tentamen, onder het juiste studiegidsnummer (22967715).
LET OP: Dit vak is slechts IN BEPERKTE MATE TOEGANKELIJK voor keuzevakstudenten! Zorg dus dat u zich op tijd inschrijft (dit zal vanaf begin januari mogelijk zijn).

Contact

 • Vakcoördinator: : mr. A.F. Mollema

 • Werkadres: KOG, kamer C2.18

 • Bereikbaarheid: Per mail dagelijks

 • Telefoon: 071 – 527 5452 / 7880

 • E-mail: a.f.mollema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

*Instituut: Civiel Recht

 • Afdeling: Notariële vakken

 • Kamernummer secretariaat: B241

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak is in principe een vak van de masteropleiding Notarieel Recht, maar kan in bovenstaande vorm ook als bachelor keuzevak gevolgd worden. Studenten Notarieel recht kunnen dit vak echter NIET als keuzevak voor hun bachelor doen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.