Prospectus

nl en

Economie 2

Course
2010-2011

Doel en inhoud van de cursus Economie II:
In vervolg op Economie I, biedt deze cursus een verdieping van een aantal voor de bestuurskundige context het meest relevante gebieden van de economische theorie. Toegespitst op een diepere economische analyse van overheidsingrijpen, en de wisselwerking tussen overheid en markten in bredere zin, bouwt de stof overwegend voort op micro-economische theorie. Doel is hierbij om de student een welvaartstheoretisch perspectief te bieden, en haar/hem naast efficiency- tevens equity-overwegingen te laten hanteren bij toepassing van economische tools.

Na een korte behandeling van de belangrijkste theoretische aspecten van marktwerking en welvaartsanalyse, wordt de blik gericht op marktfalen (o.a. public goods, externalities en informatieproblemen) en de bijbehorende publieke oplossingen en overheidsinstrumenten. Na aandacht voor public choice en ‘overheidsfalen’ wordt afgesloten met tax analysis. Het fenomeen belasting wordt daarbij als beleidsinstrument, maar ook als al dan niet noodzakelijke economische verstoring onder de loep genomen.

Uiteraard zal vooral in de eerste weken worden teruggegrepen op reeds uit het eerste jaar bekende economische concepten, zij het ditmaal vanuit Engelstalige literatuur en in een hoger tempo. Het is aan te bevelen om voor de belangrijkste economische basisbegrippen de reeds gebruikte Nederlandstalige literatuur (en dan met name Eijgelshoven e.a., 2004, HS 2 & 9) te raadplegen naast de voor te bereiden hoofdstukken uit Public Finance (Rosen & Gayer, 2009)

Verplichte literatuur:
Rosen, Harvey, Ted Gayer, Public Finance, 9th edition (international), McGraw-Hill NY/Asia 2010, ISBN9780071267885

Aanbevolen additionele literatuur (niet verplicht):
Eijgelshoven, P.J., A. Nentjes, B.C.J. van Velthoven, L.J. van Gemerden, Markten & Overheid, Vierde druk, 2004, Stenfert Kroese Groningen, ISBN9020732854
Heyne, Paul, Peter Boettke, David Prychitko, The Economic Way of Thinking, 10th or later (11th, 12th) edition, 2002 (2009), ISBN0136039855
Woltjer, Geert, De economische manier van denken, Coutinho, 1997, (2e druk, 2002; 3e druk, 2007) ISBN9046900584

Organisatie onderwijs:
Voor de cursus Economie II wordt onderwijs aangeboden in de vorm van zeven hoorcolleges. Voor de effectiviteit van de colleges wordt de student verondersteld steeds de per week aangegeven literatuur te hebben voorbereid.

Docent:
IJ. Hoetjes

Rooster:
Hoorcolleges: woensdag 3/11 – 17/12 van 13-15u in het Pieter de la Court gebouw, zaal SA41.

Tentamen:
Het tentamen zal bestaan uit:
75% Gesloten vragen in de vorm van juist/onjuist-stellingen, op basis van de in de colleges behandelde economische begrippen
25% Open vragen waarin de student wordt geacht een representatief voorbeeld van overheidsingrijpen in (on)volkomen markten te analyseren op economische efficiëntie en (inkomens)verdeling.
Tijdens het laatste hoorcollege zullen enkele voorbeeldvragen besproken worden.

Rooster: 3/11 t/m 15/12 elke woensdag van 13-15 uur in zaal SA41
Tentamen:
Woensdag 22/12/2010 13-16 uur in USC

Herkansing:
Donderdag 20/01/2011 13-16 uur in FSW in 1A20

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de docent van dit vak. Te bereiken via ij.hoetjes@hhs.nl.