Prospectus

nl en

Focus 5a+6: Crime and Deviance in Japan: Sociological Perspectives I

Course
2010-2011

Toegangseisen

Het met goed gevolg doorlopen hebben van een BA2 focuscollege sociologie of een andere verwante discipline, dan wel na overleg met docent.

Beschrijving

Japan is vaak beschreven als een land met weinig criminaliteit en veilige straten. Steeds vaker wordt echter ook gesuggereerd dat dit beeld van Japan moet worden bijgesteld, in het licht van een grote toename van de hoeveelheid (geregistreerde) criminaliteit in de laatste decennia.
In dit college zal (o.a.) ingegaan worden op de vraag in hoeverre het (veranderende) beeld van Japan recht doet aan de werkelijkheid. Deze “werkelijkheid” zal benaderd worden vanuit verschillende sociologische perspectieven op criminaliteit en deviant gedrag.
Door relevante bronnen te lezen, hierover te discussiëren, te schrijven, en presentaties te houden, zullen studenten vertrouwd raken met enkele in dit verband belangrijke onderwerpen, thema’s en theoretische inzichten.
Zodoende zullen studenten elementaire kennis en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor het opzetten en verrichten van onderzoek op het gebied van een door hen te kiezen onderwerp.
Verdere verdieping is mogelijk via het tweede deel van dit college (tweede semester) en het daaraan gekoppelde BA-eindwerkstuk.

Leerdoelen

  1. vertrouwd te raken met enkele belangrijke onderwerpen, thema’s en (sociologische) theoretische inzichten m.b.t. criminaliteit en deviantie (toegespitst op Japan);
  2. het ontwikkelen van het vermogen om zelfstandig relevante bronnen te lokaliseren, deze kritisch te analyseren, hierover te discussiëren en presentaties te houden;
  3. het ontwikkelen van schrijf- en onderzoeksvaardigheden.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Participatie-element (aanwezigheid, participatie tijdens college, (mondelinge) presentatie) (30%)

  • analytisch element (schriftelijk essay over secundaire literatuur, 1,000-1,500 woorden) (20%)

  • onderzoekselement (en een paper over in overleg met docent te kiezen onderwerp, 2,000-2,500 woorden) (30%)

  • samenvattend element (schriftelijk tentamen over behandelde stof) (20%).

Blackboard

Er zal van Blackboard gebruik worden gemaakt voor opgave van de wekelijks te lezen literatuur (via links en verwijzingen naar materiaal uit de bibliotheek – er zal dus geen gebruik worden gemaakt van een reader), en voor evt. additionele materialen en opdrachten.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Voor geïnteresseerden van buiten de Universiteit Leiden neem contact op met docent