Prospectus

nl en

Fiscal Federalism in the Netherlands and European Union

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Uitgangspunt is de (economische) theorievorming over de taakverdeling tussen overheden. Daarna wordt ingegaan op de actuele financiële verhoudingen in ons land, waarbij instituties, knelpunten en – mogelijke – oplossingen worden besproken. In dat kader wordt ook stilgestaan bij de kenmerken van de begrotingen en de begrotingsprocessen van gemeenten, provincies en andere bestuursorganen. Nadat een internationale vergelijking heeft plaatsgevonden komt de financiële verhouding binnen de EU aan de orde waarbij tevens wordt ingegaan op de kenmerken en instituties van de EU-begroting.
Dit vak vertoont een relatie met staats- en bestuursrecht. De taakverdeling tussen overheden (nationaal én in Europees perspectief) wordt immers in tal van rechtsregels geordend.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In dit vak krijgt de student kennis over en inzicht in de problematiek van de taakverdeling en financiële verhoudingen tussen overheden. De student wordt getraind om deze vraagstukken zelfstandig te analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft de student de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student heeft inzicht in de problematiek op het terrein van de taakverdeling en financiële verhoudingen tussen overheden.
 2. De student beheerst de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie.
 3. De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van informatie op het terrein van de financiën van decentrale overheden en de EU.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Geen.

Werkgroepen

 • Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: individueel literatuurtentamen en paper.* Namen docenten: drs. A.P. Ros

 • Vereiste voorbereiding door studenten: literatuurtentamen en paper.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Mondeling tentamen

 • Paper

De precieze weging in het eindcijfer zal t.z.t. in het werkboek duidelijk worden aangegeven.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de leesbundel en hetgeen behandeld is in de paper.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur Verplicht studiemateriaal Literatuur: M.C. Wassenaar en A.J.W.M. Verhagen, Financiën van de decentrale overheden, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2006.

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, een leeswijzer en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader:
Leesbundel Financiën Decentrale Overheden en Europese Unie, verkrijgbaar bij de afdeling Onderwijsmaterialen van de Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, Leiden.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. A.P. Ros

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A2.55

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een email naar de docent(en).

 • Telefoon: 071 – 527 8877

 • E-mail: a.p.ros@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Zie website Afdeling Economie en Blackboard voor up-to-date informatie over dit vak: http://www.economie.leidenuniv.nl.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.