Prospectus

nl en

Editiewetenschap

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college staan methode en praktijk van de editiewetenschap centraal en wordt gereflecteerd op de geschiedenis van het editeren (bij dit laatste wordt tevens de relatie met de vakgeschiedenis aangegeven). Studenten maken kennis met een aantal editoriale basisbegrippen, en krijgen oog voor de problemen en keuzen waarvoor een editeur zich gesteld ziet. Uitgangspunt vormt de Nederlandse letterkunde, van middeleeuwen tot heden. Parallel aan het werkcollege vinden om de andere week praktijkcolleges plaats waarin met de bronnen op tafel ervaring met (aspecten van) editeren wordt opgedaan. Studenten kunnen hier hun persoonlijke voorkeur volgen door te kiezen voor een bepaald tijdvak: Middeleeuwen (handschriften, middeleeuws schrift), Vroegmoderne Tijd (vroege drukken, zeventiende-eeuws schrift), Negentiende eeuw (diverse brontypen), Twintigste eeuw (diverse brontypen). Bij het college hoort een excursie naar het Huygens Instituut te Den Haag.

Leerdoelen

 • Kennis
  Studenten doen kennis op over uiteenlopende aspecten van de editiewetenschap. De besproken thema’s worden geconcretiseerd aan de hand van casuïstiek ontleend aan de Nederlandse literatuurgescheidenis, zodat de kennis op dit terrein wordt uitgebouwd. Waar dienstig wordt verwezen naar internationale voorbeelden en/of editiepraktijken.

 • Inzicht
  Achter een uitgave van een literaire tekst gaat een bronnensituatie schuil die van tekst tot tekst verschilt maar die per tijdvak deels verwante trekken vertoont. De editeur bepaalt de doelgroep van zijn uitgave en wat de lezer precies onder ogen krijgt. In het college wordt gereflecteerd op de vraag hoe een tekstediteur tot een afweging komt.

 • Vaardigheden
  Studenten oefenen de omgang met materiële bronnen. Het college biedt training in mondeling en schriftelijk presenteren, en in onderzoeksvaardigheden.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege, 1 uur werkcollege, zelfstandige literatuurstudie en een excursie naar het Huygens Instituut.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (80%) en opdracht editietraining (20%). De opdracht kan niet worden herkanst. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Ja.

Literatuur

 • Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap. 2e, herz. oplaag. Den Haag, 1997 (aan te schaffen)

 • nader op te geven artikelen, met name over de (middeleeuwse) handschriftenperiode.

Aan het begin van het college wordt een literatuurlijst op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Het college wordt gecoördineerd door Wim van Anrooij, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 101A), tel. 071-5272121, e-mail: w.van.anrooij@hum.leidenuniv.nl