Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Gerechtigheid! Recht en bestuur in de Middelnederlandse literatuur

Course
2011-2012

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

Vanaf de dertiende eeuw hebben allerlei Nederlandse dichters en auteurs zich uitgesproken over rechtvaardigheid in lands- en stadsbestuur. Hofdichters en stadsklerken, theologen en juristen spreken zich uit over allerlei vraagstukken. Hoe moet een vorst over zijn onderdanen regeren? Aan welke (morele) eisen moeten rechters en bestuurders voldoen? Waarom komt er in de praktijk zo weinig terecht van rechtvaardig bestuur?
Deze werkgroep analyseert Middelnederlandse teksten waarin deze thema’s aan bod komen: rechtsboeken, vorstenspiegels, gedichten, allegorieën, exempelen en verhalen. De centrale vraag is: hoe verhield literatuur zich tot recht en bestuur in de middeleeuwen? Wat hoopten auteurs te bereiken met teksten over rechtvaardigheid? Hoe waren de auteurs zelf betrokken bij de zaken waar zij over schreven? Maakte het eigenlijk enig verschil dat dichters zich druk maakten over onrechtvaardigheid?

Leerdoelen

Studenten verdiepen zich in de Nederlandse tekstcultuur van de late Middeleeuwen; dat wil zeggen zowel de productie, receptie en overlevering van literatuur, als de artistieke, ideologische, politieke en religieuze context daarvan. Studenten doen ervaring op met het bestuderen van literatuur in de specifiek middeleeuwse context en analyseren (ook in een individueel werkstuk) een belangrijk onderdeel binnen de Nederlandse literaire cultuur van de Middeleeuwen. Het college is onder meer toegankelijk voor MA-studenten Nederlands, Duits, Geschiedenis en Religieuze wetenschappen op het terrein van de mediëvistiek. Deelnemers presenteren hun bevindingen in een wetenschappelijk verantwoord betoog, zowel mondeling als schriftelijk.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Mondeling referaat en actieve deelname aan de colleges (25%) en werkstuk (75%). Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Ja, zie blackboard.

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Via Usis en bij de docent.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Geert Warnar, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (gebouw 1167), kamer 103A
tel. 071-5272158
g.warnar