Prospectus

nl en

Lezen/Woordenschat 1B - Taalverwerving I

Course
2011-2012

Toegangseisen

De leesvaardigheid van de deelnemers moet minimaal liggen op niveau A2 van het Europees Referentiekader.

Beschrijving

Tijdens de colleges leesvaardigheid staan zakelijke teksten centraal. Studenten lezen iedere week verschillende teksten en maken verschillende soorten opdrachten en vragen. Om de leesstrategie te verbeteren wordt ook aandacht besteed aan de structurele opbouw van teksten, zoals indeling in alinea‘s en de verdeling van informatie binnen alinea‘s. Voor het onderdeel woordenschat bestuderen de studenten zelfstandig elke week twee hoofdstukken uit Alexander.

Leerdoelen

Doel van het college is het verbeteren van de leesvaardigheid. De nadruk ligt op het verwerven van een leesstrategie die kan worden toegepast op artikelen uit kranten en tijdschriften met een populair-wetenschappelijk karakter. Er wordt gewerkt aan de verbetering van leesstrategieën bij zowel globaal als intensief lezen. Globale leesvaardigheid houdt in dat men snel in staat is de algemene inhoud van een tekst te begrijpen. Intensieve leesvaardigheid houdt in dat men daarnaast ook details in de tekst begrijpt. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van de woordenschat met behulp van het boek Alexander. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2

Rooster

Zie het rooster

Onderwijsvorm

  • Lezen: werkcollege; aanwezigheid verplicht

  • Woordenschat: zelfstudie

Toetsing

Het tentamen leesvaardigheid bestaat uit twee delen: 1. multiple-choicevragen die de intensieve leesvaardigheid toetsen. Bij het tentamen is het gebruik van woordenboeken toegestaan; 2. multiple-choice- en open vragen die de globale leesvaardigheid toetsen. Hierbij moeten vragen worden beantwoord waarvoor het nodig is om snel informatie te verzamelen uit een groot aantal teksten.

Voor het onderdeel woordenschat wordt wekelijks een toets afgenomen over maximaal twee hoofdstukken van Alexander. Hierbij zijn twee vijven toegestaan, mits gecompenseerd door twee zevens. Het eindcijfer wordt berekend uit het gemiddelde van het tentamencijfer lezen (50%) en het gemiddelde van de wekelijkse Alexander-toetsen (50%). Beide cijfers moeten voldoende zijn.

Blackboard

Het materiaal voor lezen wordt via Blackboard aangeboden. Naast de teksten die tijdens de colleges behandeld worden, maken de studenten wekelijks Blackboardtoetsen (tekst met vragen) als huiswerk.

Literatuur

  • P. de Klein, Alexander, leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen (Amsterdam, 2005, ISBN 90 5170 406 2).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent:
Drs. R. Joon
Drs. M. Arends

Opmerkingen

Doelgroep:
Buitenlandse studenten met enige kennis van het Nederlands.