Prospectus

nl en

Introduction to Linguistics

Course
2011-2012

Toegangseisen

Voldoende voor Taalanalyse.

Beschrijving

Aan de hand van het boek Taal en taalwetenschap wordt een brede inleiding gegeven in de taalkunde. Waar mogelijk zal worden ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands en de verschillende moedertalen van de deelnemende studenten. De volgende gebieden van de taalkunde komen aan bod: fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek, historische taalkunde en tweedetaalverwerving.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van taalwetenschappelijke basisbegrippen en de vaardigheid deze begrippen toe te passen bij het oplossen van concrete taalkundige problemen. Alle delen van de taalwetenschap komen daarbij aan de orde, van fonologie en fonetiek tot semantiek en pragmatiek, en van taalverwerving en discourse tot meertaligheid en taalverandering. Wanneer relevant zal gewezen worden op aansluiting met taalkundige bijvakken in het 3e jaar.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met wekelijkse huiswerkopdrachten

Toetsing

Aan het eind van het eerste blok is er een deeltentamen bestaande uit korte open vragen over de eerste helft van de stof (50%). De cursus wordt afgesloten met een tentamen over de tweede helft van de stof, eveneens bestaande uit open vragen (50%).

De deelcijfers zijn geldig alleen in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar beide onderdelen opnieuw halen.

Blackboard

De wekelijkse powerpointpresentaties worden op Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • R. Appel e.a. (red.), Taal en taalwetenschap (Oxford, Blackwell Publishing, 2002), isbn 0-631-23038-6.

Aanmelden

Via u-Sis.

Contact

Bij de docent: Dr. J. Caspers