Prospectus

nl en

P-werkgroep I: Bronnen en Literatuur

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In deze werkgroep worden verschillende typen teksten besproken die worden gebruikt bij het doen van wetenschappelijk onderzoek naar diverse onderwerpen in de beeldende kunst, architectuur en toegepaste kunst, zowel primaire bronnen als secundaire literatuur. Teksten worden geanalyseerd en de uitkomsten van die vergelijkingen worden in de sessies door de studenten gepresenteerd. Tevens worden schriftelijke opdrachten gemaakt naar aanleiding van het materaiaal dat tijdens de colleges is behandeld. Bovendien zal een begin worden gemaakt met het aanleren van academische vaardigheden, zoals het zoeken naar wetenschappelijke literatuur over verschillende onderwerpen.

Leerdoelen

Kennismaken met en het analyseren van bronnen en literatuur die kunnen worden gebruikt bij zelfstandig kunsthistorisch onderzoek. Kennismaken met en zoeken naar relevante literatuur in bibliotheken en digitale bestanden. Het aanleren van kunsthistorische bron- en literatuurvermelding bij schriftelijke verslaglegging.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie: Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

De cursus wordt geëvalueerd aan de hand van vier schriftelijke analyses van bronnen en literatuur die elk 25% van het eindcijfer bepalen.

Blackboard

Voor de voorbereiding van de werkcolleges wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Op Blackboard staan zowel de teksten die moeten worden geanalyseerd voor de werkstukjes als aanvullend materiaal voor het verwerven van academische vaardigheden.

Literatuur

Via Blackboard.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email Dr. M.E.W. Boers (coördinator van de cursus).