Prospectus

nl en

Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college behandelt de geschiedenis van het Midden-Oosten, Perzië/Iran en Turkije incluis, vanaf de periode direct voor de vorming van de Islam in het midden van de zevende eeuw tot 1500. De nadruk ligt op de politieke ontwikkelingen, maar sociaal-culturele processen komen eveneens aan de orde. Van de ontstaansgeschiedenis van de Islam op het Arabisch schiereiland volgt het college de vorming van een wereldrijk dat van Spanje in het Westen tot aan China grensde in de eerste eeuwen daarna, en het voortdurende proces van opdeling in deelrijken en vereniging onder buitenlandse veroverende machten of binnenlandse hervormers. Speciale aandacht zal worden besteed aan de eerste grote veroveringen, de kruistochten en de Islamitische reactie daarop, de opkomst van de slaafsoldaten, de vorming van de orthodoxe islam, de reactie . Het bestudeerde tijdvak eindigt met de komst van de ‘gunpower’ naties, de Osmanen en Safavieden.

Dit college biedt de basismethoden van historische analyse aan. Bij de bestudering van de staten en de samenlevingen in een gebied dat zich uitstrekt over Zuid-Europa, Noord-Afrika en West-Azië valueren de studenten de verworvenheden en de bijdragen van het Midden-Oosten aan de wereldgeschiedenis en de mondiale beschaving. Dit college stelt de studenten in staat een kritische blik te ontwikkelen op de algemeen aanvaarde meningen over de islam en het Midden-Oosten als statische monolieten en als exotisch anders in de ogen van het Westen.

Weekoverzicht

 • Het Midden-Oosten: wie, wat, waar? Het Arabisch schiereiland ca. 600.

 • Het Bijzantijnse en Sassaniedenrijk

 • Mohammed in Mekka en Medina.

 • Van Umma tot wereldrijk: de grote veroveringen

 • Arabisch wordt islamitisch: de Abbasidische revolutie

 • Autoriteit onder discussie: kalief en sultan; ‘ulama en sekten

 • Het Abbasiedenrijk gebroken: Tuluniden en Perzische dynastieën

 • Convivencia in al-Andalus: joden, moslims en christenen

 • Shi’itische dynastieën: Fatimieden

 • Shi’itische dynastieën: Buyieden

 • Salah al-Din en de kruistochten

 • Een commercieel wereldwijk.

 • De komst van de steppenvolkeren: Mongolen

 • De komst van de steppenvolkeren: Seljoeken

Leerdoelen

 • Studenten verwerven een overzicht van de meest belangrijke historische gebeurtenissen en processen vanaf de opkomst van de Islam in de zevende eeuw tot ca. 1500. Zij krijgen inzicht in de belangrijke historische processen en thematische veranderingen in de regio en leren daarbinnen specifieke gebeurtenissen en ontwikkelingen herkennen, beschrijven en verklaren. Aan de hand van een handboek en primaire bronnen leren ze historische gebeurtenissen en processen analyseren, en in een context te plaatsen.

 • Uit een veelheid van informatie essentiële kennis leren selecteren, en reproduceren en ordenen in nieuwe combinaties en analyses.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Dit is een hoorcollege waarin actieve deelname van de studenten verwacht wordt. Elke week lezen de studenten ter voorbereiding enkele hoofdstukken van de literatuur en primaire bronnen (Blackboard) waarover zij voorafgaande aan het college discussiëren op Blackboard.

Toetsing

Na blok 1 vindt er een deeltoets (multiple choice en korte definitievragen) plaats (40%), na blok 2 het afsluitend tentamen (open/essay vragen) (60%). De deeltoets kan niet worden herkanst. Een onvoldoende gemiddelde van de twee toetsen kan één keer herkanst worden na de eindtoets. De uitkomst van deze herkansing telt voor 100%. Studenten kunnen het college alleen afsluiten als ze minstens tien maal tijdens het college gereageerd hebben op vragen over de te bestuderen literatuur (zie hieronder).

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Op Blackboard kunnen deelnemers materiaal en informatie over het college vinden. Daarnaast participeren studenten ten minste tien maal tijdens het semester voorafgaand aan het college via een op Blackboard gestelde vraag over de voor die week te bestuderen stof in een discussie. Studenten worden geacht op de opmerkingen van hun medestudenten te reageren op Blackboard en zich zo met de stof bekend te maken voor het college.

Literatuur

 • I.M. Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge University Press, 2002

 • Extra artikelen (ter beschikking op Blackboard)

 • Fragmenten uit primaire bronnen (ter beschikking op Blackboard)

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent Prof.dr. P.M. Sijpesteijn