Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Grammatica Perzisch 2

Course
2011-2012

Toelatingseisen

Deelname aan Grammatica Perzisch 1 (5851VGRP1)

Beschrijving

Dit college is een vervolg op de in Grammatica Perzisch 1 geboden inleiding in de grammatica van het Perzisch. In dit college wordt verder ingegaan op de vormleer en de zinsleer van het Perzisch. De woordenschat zal door middel van oefeningen en vertaaloefeningen worden uitgebreid.

Leerdoelen

Het verwerven van een grondig inzicht in de beginselen van de Perzische grammatica en het opbouwen van een basiswoordenschat. Op basis hiervan zal de student aan het einde van deze cursus in staat zijn eenvoudige zinnen te ontleden, te vertalen en te maken, en eenvoudige teksten met behulp van een woordenboek te lezen en te vertalen. Deze cursus wordt vervolgd met Grammatica Perzisch 3, Conversatie Perzisch 1 en Teksten Perzisch 1 in het tweede semester. In deze vervolgcursussen wordt de kennis van de grammatica verder uitgebouwd.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Na afsluiting van blok 2 wordt het tentamen afgenomen, in december of januari. Het tentamen is schriftelijk en bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte worden vragen gesteld over grammaticale begrippen en verschijnselen; in het praktische gedeelte komen vragen aan bod die betrekking hebben op de grammaticale analyse van de behandelde stof. Tevens worden in het praktische deel vertalingen Perzisch-Nederlands en Nederlands-Perzisch gevraagd. De wijze van tentamineren wordt vooraf gedemonstreerd aan de hand van een oefententamen. De tentamenresultaten worden besproken met de docent en met het mentoraat. Het hertentamen vindt plaats in januari..

Blackboard

Deze cursus maakt gebruik van Blackboard

Literatuur

  • Literatuur J.G.J. ter Haar, Een Perzische grammatica, Amsterdam: 2008 (vierde druk) (aanschaffen).

  • Basiswoordenboek Perzisch – Nederlands, A.A. Seyed-Gohrab, G.R. van den Berg, M.E. van Zutphen, Leidschendam: 2007 (aanschaffen)

  • G. Lazard, A Grammar of Contemporary Persian, Costa Mesa, CA: 1992 (niet verplicht aan te schaffen)

  • W.M. Thackston, An Introduction to Persian, Bethesda, Maryland: 1993 (niet verplicht aan te schaffen)

  • Overig materiaal wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis
(dit geldt niet voor 1e jrs hoofdvakstudenten).

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deze cursus is niet beschikbaar voor A la carte.

Contact

Bij de docent: Dr. G.R. van den Berg

Opmerkingen