Prospectus

nl en

Focus 5b: Sociologische Perspectieven op Criminaliteit en Deviant Gedrag in Japan II

Course
2011-2012

Toegangseisen

Om te worden toegelaten tot dit college dient de student het eerste (semester)gedeelte van dit college te hebben afgerond, dan wel in overleg met de docent.

Beschrijving

Japan is vaak beschreven als een land met weinig criminaliteit en veilige straten. Steeds vaker wordt echter ook gesuggereerd dat dit beeld van Japan moet worden bijgesteld, in het licht van een grote toename van de hoeveelheid (geregistreerde) criminaliteit in de laatste decennia.
In dit college zal nader worden ingegaan op de vraag in hoeverre het (veranderende) beeld van Japan recht doet aan de werkelijkheid. Deze “werkelijkheid” zal benaderd worden vanuit verschillende sociologische perspectieven op criminaliteit en deviant gedrag.
Door relevante (Japanse) bronnen te lezen, hierover te discussiëren, te schrijven, en presentaties te houden, zullen studenten vertrouwd raken met enkele in dit verband belangrijke onderwerpen, thema’s en theoretische inzichten.
Zodoende zullen studenten elementaire kennis en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor het opzetten en verrichten van onderzoek op het gebied van een door hen te kiezen onderwerp (BA eindwerkstuk).

Leerdoelen

  1. verder vertrouwd te raken met enkele belangrijke onderwerpen, thema’s en (sociologische) theoretische inzichten m.b.t. criminaliteit en deviantie (toegespitst op Japan); 2. het ontwikkelen van het vermogen om zelfstandig relevante (Japanstalige) bronnen te lokaliseren, deze kritisch te analyseren, hierover te discussiëren en presentaties te houden; 3. het ontwikkelen van schrijf- en onderzoeksvaardigheden. ### Rooster

Wordt nader bekend gemaakt

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Participatie-element (aanwezigheid, participatie tijdens college, presentaties, bespreking/vertaling artikelen): 40%; • Analytisch element (schriftelijk essay over secundaire literatuur, 1,000-1,500 woorden): 20%; • Onderzoekselement (presentatie opzet en eerste versie(s) BA werkstuk): 40% ### Blackboard

Ja, Blackboard.

Literatuur

Er zal van Blackboard gebruik worden gemaakt voor opgave van de wekelijks te lezen literatuur (via links, etc. – er zal dus geen gebruik worden gemaakt van een reader), en voor evt. additionele materialen en opdrachten.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.D. Herber (e.d.herber@hum.leidenuniv.nl)