Prospectus

nl en

Wereldeconomie & Inleiding Financieel Management

Course
2011-2012

Toegangseisen

-

Beschrijving

In dit vak wordt in het eerste blok aandacht besteed aan de belangrijkste kenmerken van en ontwikkelingen in de wereldeconomie. Tot de te behandelen onderwerpen behoren allereerst een theoretische onderbouwing van het ontstaan van handel, handelsblokken en de WTO. Vervolgens wordt ingegaan op het functioneren van wisselkoersen, valutablokken en de dilemma’s van dollar en euro. Verder richt de collegecyclus zich op het tot stand komen van kapitaalstromen, FDI, en de rol van de multinational en de staat. Bovendien wordt ingegaan op de verschillende vormen van economische politiek die door diverse landen wordt gevoerd. Er wordt aandacht besteed aan onevenwichtigheden in de wereldeconomie zoals tussen de TRIAD, en het Zuiden. Eveneens is er daarbij aandacht voor de opkomst van Newly Industralized Economies, Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hongkong, en de opkomst van de grote zogeheten BRIC-landen, respectievelijk Brazilië, Rusland, China, India.
In het tweede blok van het eerste semester komt vervolgens de Inleiding Financieel Management aan bod. Het doel van het aanbieden van colleges Inleiding Financieel Management is studenten de mogelijkheid te bieden zich de voornaamste basiskennis van het vakgebied bedrijfseconomie eigen te maken. Dergelijke basiskennis is vaak noodzakelijk om goed te kunnen functioneren in een organisatie. Het gaat er daarbij niet om een poging te doen de student een specialist op dit gebied te maken, maar wel om er voor te zorgen dat degene die dit vak met succes heeft afgerond in staat is met kennis van zaken een oordeel te geven over diverse bedrijfseconomische vraagstukken.

Leerdoelen

De colleges zullen een gemengd karakter hebben : deels zullen zij bestaan uit hoorcolleges, maar er zal ook tijd worden besteed aan de bespreking van opgaven die tevoren ter beschikking zijn gesteld. Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen zijn de diverse kostenbegrippen en kostenindelingen, analyse van verschillen tussen de gebudgetteerde kosten en de werkelijke kosten, samenstelling en beoordeling van een balans en een resultatenrekening en de beoordeling van investeringsprojecten.
Bij diverse Master opleidingen op Managementgebied is het hebben gevolgd van het deelvak Inleiding Financieel Management een belangrijke steun. Voor studenten die de Master opleiding “Chinese Economy & Business” –een co-productie van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden- willen gaan volgen kan het (met succes) hebben gevolgd van Inleiding Financieel Management een studiejaar schelen!

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

-

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

-

Literatuur

Basisboek Bedrijfseconomie, R. de Boer, M.P.Brouwers en W. Koetzier, achtste druk 2008, Noordhoff Uitgevers. ISBN : 978-90-01-70242-7.

Voor het tentamen dienen van dit boek bestudeerd te worden de Hoofdstukken 1 tot en met 14, m.u.v. de hoofdstukken 6 en 10. Daarnaast vormen de collegestof en de daarbij te behandelen opgaven onderdeel van hetgeen bestudeerd dient te worden voor het tentamen.

Aanmelden

Via uSis. Meer informatie hier.

Contact

E-mail: drs. W.R. Fonijn

Opmerkingen

-