Prospectus

nl en

P-werkcollege III: Schrijven en presenteren

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In deze cursus wordt de eerste stap gezet naar het doen van zelfstandig kunsthistorisch onderzoek en het presenteren van onderzoeksresultaten. Studenten onderzoeken een onderwerp of kunstwerk naar keuze onder begeleiding van een docent. Alle relevante stappen in een onderzoek komen daarbij aan bod: het opzoeken van literatuur, het beheren van referenties, het schrijven van een onderzoeksopzet, het ordenen van divers materiaal, het presenteren in de vorm van van een mondeling verslag en het schrijven van een wetenschappelijke tekst, inclusief literatuurlijst en notenapparaat.

Leerdoelen

Het werkcollege heeft betrekking op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor het doen van wetenschappelijk kunsthistorisch onderzoek. De vaardigheden hebben betrekking op het formuleren van een vraagstelling over een onderwerp of kunstwerk, het zoeken van relevante wetenschappelijke literatuur, het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk op een basaal wetenschappelijk niveau en het helder mondeling presenteren van onderzoeksresultaten voor een groep.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Aan de hand van onderzoeksopzet en andere tussentijdse verslagen, mondelinge presentatie (referaat) en (eind-)werkstuk.

Blackboard

Voor de voorbereiding van de werkcolleges wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Via Blackboard.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Dr. M. Keblusek”“:mailto:m.keblusek@hum.leidenuniv.nl (coördinator van de cursus).

Opmerkingen

N.v.t.